Nadační fond Jaroslava Heyrovského

Nadace Jaroslava Heyrovského byla založena dne 10.9.1993. V roce 1998 byla podle nového zákona transformována na Nadační fond Jaroslava Heyrovského (Jaroslav Heyrovský Endowment Fund).

Zřizovateli nadace i nadačního fondu jsou Mgr. Jitka Černá, roz. Heyrovská, Dr. Michael Heyrovský, CSc., Mgr. Jitka Macháčková, Mgr. Petr Pajkrt

Vyhledáváme nadané středoškolské studenty, podporujeme jejich další odborný i osobní růst a tvůrčí klima, v němž se mohou rozvíjet předpoklady talentovaných dětí.

Účel nadačního fondu je naplňován především těmito aktivitami:

 • udělováním Cen Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského
 • poskytováním grantů na zpracovávání samostatných středoškolských prací (SOČ) (připravovaný projekt)
 • finančními příspěvky na odborná soustředěních učitelů i studentů
 • navazováním a zprostředkováním kontaktů mezi jednotlivci, kolektivy i institucemi, zabývajícími se vědeckou a technickou tvořivostí (školy, ústavy Akademie věd, vysoké školy atp.)
 • navazováním mezinárodní spolupráce s obdobnými institucemi v zahraničí
 • podílením se zcela nebo částečně na vysílání českých úspěšných řešitelů na zahraniční soutěže a soustředění
 • spolupodílením se na organizaci mezinárodních odborných soutěží v ČR
 • vydáváním metodických a informativních publikací pro žáky i učitele
 • propagací odkazu prvního československého nositele Nobelovy ceny - profesora Jaroslava Heyrovského

Správní rada

má 8 členů a jejími členy jsou

 • Doc. RNDr.Leo Boček, CSc., Ústřední výbor Matematické olympiády ČR
 • Mgr. Jitka Černá, místopředsedkyně správní rady
 • Doc. RNDr. Karel Holada, CSc.
 • Dr. Michael Heyrovský, CSc.
 • Mgr. Jitka Macháčková, předsedkyně správní rady a předsedkyně Ústřední komise SOČ
 • Ing. Květa Stejskalová, CSc., vědecká tajmenice ÚFCH JH AV
 • Prof. RNDr. Ivo Volf, CSc., předseda Ústředního výboru Fyzikální olympiády
 • RNDr. František Zemánek , místopředseda Ústřední komise Chemické olympiády
 • Doc. Ing. Mgr. Petr Klán, CSc., ÚI AV

Revizorem nadačního fondu je Ing.Otto Hoffmann, Talentcentrum IDM

Jménem nadačního fondu činí právní úkony, navenek ji zastupuje a za nadační fond se podepisuje a jedná předseda správní rady (Mgr.Jitka Macháčková, e-mail: ).

Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků

O čerpání peněžních i nepeněžních prostředků fondu a o jejich poskytování rozhoduje správní rada, vycházejíc přitom i z podmínek, za jakých byly prostředky fondu získány od jednotlivých sponzorů.

 • Správní rada rozhoduje na základě žádosti nebo návrhu člena správní rady.
 • Žádost o nadační příspěvek je nutné podat písemně
 • V případě připravovaných Grantů SOČ podle pokynů správní rady a komise SOČ.
 • Správní rada na základě návrhů může poskytnout nadační příspěvek i jednotlivým oblastem (dříve krajům) k jeho dalšímu přerozdělení (např.Granty SOČ) na základě smlouvy mezi nadačním fondem a destinatářem.
 • Nadační příspěvek poskytnutý v penězích je převeden na účet destinatáře, popř. vyplacen v hotovosti proti potvrzení o příjmu peněz (např.Ceny NF JH).
 • Movité věci (např.věcné ceny) jsou předávány osobně destinatáři nebo jím zmocněné osobě.
 • Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.
 • Návrhy na udělení Cen NF JH předkládají představitelé ústředních komisí pro řízení jednotlivých soutěží