Výroční zpráva 2015

11.7.2016

Soubor:
02-ks-hb_upravená_verze_návrh_zprávy_2015.doc
Formát:
doc
Velikost:
885kB

Historie

Ustavující schůzka zakladatelů, navržené správní rady a členů čestného předsednictva Nadace Jaroslava Heyrovského se konala 16. 6. 1993 v Institutu dětí a mládeže MŠMT v Praze 2.

Byl projednán první návrh statutu a zakládací listiny.

Dne 10. 9. 1993 byla Nadace Jaroslava Heyrovského zaregistrována na Obvodním úřadu v Praze 2. Po přestěhování sídla nadace - IDM MŠMT- na začátku roku 1997 do Prahy 10 byla nadace přeregistrována u Obvodního úřadu v Praze 10 (15. 10. 1997).

Podle zákona o nadacích 227/1997 Nadace Jaroslava Heyrovského následně požádala o zápis do nadačního rejstříku už jako Nadační fond Jaroslava Heyrovského (od 3. 3. 1999).

NIDM MŠMT byl ministerstvem ke dni 31. 12. 2013 zrušen, takže nová adresa NF JH je Praha 8, Na Truhlářce 4.

Úvod

Zpráva o činnosti NFJH je zpracována za období kalendářního roku 2015. Hodnotí období, jehož činnosti byly zformulovány zasedáním správní rady v prosinci 2014 a upřesněny v červnu 2015. Byl to opět rok ve znamení úsporných opatření a administrativních změn. Přes finanční problémy se podařilo nepřerušit předávání Cen NF JH.

Celkově je možno konstatovat, že byly splněny záměry pro rok 2015. NF JH vyvíjel aktivity v souladu s plánem i posláním NF JH.

Předávání Cen NF JH

Datuje se od roku 1994, kdy byly ceny uděleny jednotlivě za originální řešení vítězi Matematické olympiády – programování, dále vítězi praktické části Biologické olympiády a dvěma autorům vítězné práce SOČ z fyziky.

Od roku 1996 se rozšířil počet oceňovaných soutěží dále o Matematickou olympiádu kat. A, Fyzikální olympiádu, Chemickou olympiádu kat. A a kat. E, začaly být oceňovány dvě až čtyři vybrané práce ze Středoškolské odborné činnosti, později byly přibrány i humanitní předmětové soutěže: Olympiáda v českém jazyce (OČJ) a Soutěž mladých historiků – později Dějepisná olympiáda, která je určena žákům základních škol.

Hlavní akcí NF JF je každoroční udílení Cen NF JH v prosinci navrženým laureátům ze SOČ a předmětových soutěží, vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

U příležitosti nedožitých 125. narozenin prof. Jaroslava Heyrovského (*20. 12. 1890) se dne 16. prosince 2015 v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR v Praze 8, Dolejškova ul. 3, již tradičně udělovaly Ceny Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského za rok 2015.

Obdrželo je celkem jedenáct středoškoláků z celé České republiky – seznam dále.

Autoři oceněných prací SOČ představili své práce a odpovídali na dotazy z pléna.

Na předávání Cen NF JH byli pozváni a oceněni i učitelé oceněných studentů. Za úspěchem v předmětových soutěžích stojí velmi často i učitelé, ačkoliv svorně tvrdili, že jejich žáci jsou tak výjimečně nadaní, že jejich pomoc ani nepotřebovali. Ale i kdyby to byla pravda, tak zájem učitele o výsledky svého žáka je motivující a povzbuzující.

Při této příležitosti ČSVTS ocenila pět učitelů, jejichž studenti získali ocenění ČSVTS na celostátní přehlídce SOČ v Praze v červnu 2015. Ocenění předával předseda ČSVTS prof. Volf.

Studenty a hosty přivítala jménem ústavu Ing. Květa Stejskalová, CSc. a další čestní hosté. Přednášku a pořad o Jaroslavu Heyrovském připravila rovněž K. Stejskalová.

Na akci se vedle NF JH a Ústavu FCH JH AV ČR dále podílel i Národní institut pro další vzdělávání. Předávání cen se vedle oceněných studentů zúčastnili i jejich učitelé, rodiče, konzultanti, předsedové ústředních komisí olympiád a další milí čestní hosté.

Akci podpořila knihovna AV ČR.

Ceny NF JH 2015 předával dr. Michael Heyrovský s Ing. Mirkou Fatkovou, vedoucí Talentcentra NIDV a Ing. Stejskalová.

Ocenění studenti obdrželi finanční odměnu ve výši 2 000 Kč, diplom a knihy z Nakladatelství Academia.

Ocenění učitelé a konzultanti obdrželi pamětní list, knižní odměnu a plakát.

Seznam oceněných studentů a učitelů je obsahem přílohy 1 této zprávy.

Po oficiální části byl prostor i na neformální rozhovory s hosty a studenty.

Česká televize pozvala 20. 12. 2015 do studia Ing. Stejskalovou k rozhovoru o prof. Heyrovském, předávání Cen NF JH a nové knize o J. H.
(link - http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/215411058071220/ - rozhovor lze spustit z archivu ČT od 212. minuty vysílání Studia ČT 24).

Fotodokumentace je na www.njh.cz v rubrice Fotogalerie.

Sponzoři, partneři, patroni

NF JH nezískal v roce 2015 nové sponzory.

Nakladatelství Academia věnovalo oceněným studentům i učitelům hodnotné knižní dary prostřednictvím knihovny AV.

Hodnocení akcí pro učitele a žáky středních a základních škol

V roce 2015 vědci ÚFCH J. Heyrovského AV ČR uspořádali 78 různých popularizačních a vzdělávacích akcí/programů pro studenty VŠ, žáky SŠ a ZŠ, předškoláky MŠ a zájemce z široké veřejnosti, které navštívilo celkem rekordních téměř 12 000 návštěvníků. Jejich cílem je vždy popularizovat obor chemie a fyziky, práci a profesi vědce a seznamovat veřejnost, hlavně mládež, s vědeckou osobností nositele Nobelovy ceny za chemii - profesorem Jaroslavem Heyrovským a jeho vědeckým a lidským přínosem. Na organizaci řady akcí se tedy tradičně spolupodílel Nadační fond Jaroslava Heyrovského prostřednictvím Květy Stejskalové, místopředsedkyně NF JH a Michaela Heyrovského, jejího zakladatele.

Nejvýznamnějšími programy roku byly:

Den otevřených dveří ÚFCH JH (12.11.2015) a další naše akce v rámci Týdne vědy a techniky 2015 navštívilo celkem 1 310 návštěvníků. Ústav se tak prostřednictvím pestré palety svých programů otevřel nejen na oficiální Den otevřených dveří ale na celkových 10 dnů.

Putovní výstava věnovaná J. Heyrovskému a jeho výzkumu v oboru polarografie s názvem Příběh kapky úspěšně pokračovala čtyřmi novými výstavami (celkem 8000 návštěvníků): v Praze (Gymnázium J. Heyrovského v Praze 5), Pardubicích (Gymnázium Mozartova), Brně (Science centrum VIDA!) a Prostějově (Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova). Celkový počet jejich návštěvníků za roky 2009 - 2015 tak vzrostl na 19 250 (dosud proběhlo 18 různých výstav. Virtuální podoba výstavy je aktualizována na její webové stránce http://www.jh-inst.cas.cz/heyrovsky.)

ÚFCH JH se zúčastnil Veletrhu vědy pořádaného v Letňanech týmem projektu Otevřená věda (květen 2015) o programem svého stánku "Věda není nuda" (chemické experimentování pro žáky ZŠ a SŠ, veřejnost). Stánkem prošlo za 8 hodin programu okolo 500 zájemců.

Pro žáky a pedagogy z téměř 50 různých středních škol pokračoval program pro středoškolskou mládež včetně aktivit pro talentované SŠ studenty, kteří se zajímají o studium přírodních věd (přednášky, exkurse, workshopy, stáže a praxe). Pro středoškolskou mládež bylo v roce 2015 předneseno celkem 55 hodinových přednášek na různá témata z oboru fyzikální chemie. Studenti, kteří středoškolské stáže vykonali v ústavu (28 studentů), své práce obhajovali v různých soutěžích, např. SOČ, Amavet, Konference projektu Otevřená věda AVČR, školní ročníkové či maturitní práce (celkem 20 prací).

Žáci z 25 základních či mateřských škol z celé ČR absolvovali celkem 25 workshopů Chemie není nuda (2. stupeň ZŠ) nebo chemických divadel představujících chemii a profesi vědce pod názvem Posviť si citronem na duhu (1. stupeň ZŠ a předškoláci MŠ).

12 dětí z různých ZŠ navštěvovalo přírodovědný kroužek „Věda není nuda“ (ústav pořádá již pátým rokem) a 12 dětí z několika domácích škol navštěvovalo v rámci výuky přírodních věd (chemie, fyzika, biologie) workshopy na různá témata (pravidelně 1x měsíčně na 4 hodiny, pilotní projekt výuky experimentem pro děti ve věku 7-12 let).

12 středoškoláků z 8 škol z celé ČR navštívilo Letní školu o nanomateriálech a nanotechnologiích NANOškola 2015 (17. - 21. 8. 2015).

Přípravou a pilotováním metodických materiálů pro pedagogy SŠ a ZŠ (do výuky chemie a fyziky) se ústav aktivně zapojil do řešení projektu Otevřená věda IV (AVČR) věnovaného hlavně vzdělávání pedagogů.

Projekt Otevřená věda IV byl v ústavu představen putovní výstavou komiksů Superhrdinové kolem nás (srpen-říjen 2015).

Proběhl 10. ročník výstavy amatérských uměleckých prací vědců z ÚFCH JH s názvem Nejen prací živ je vědec (prosinec 2015).

Ústav se významně spolupodílel na tvorbě knihy Osobní knihovna Jaroslava Heyrovského autorů R. Khela, M. Lešikara a M. Knapové (vedoucí knihovny ústavu, jež pořídila soupis knih) mj. přípravou a grafickým zpracováním 40 obrazových příloh knihy (K. Stejskalová). Vydalo Vydavatelství VŠCHT v prosinci 2015 u příležitosti 125. Výročí narození J. Heyrovského.

Podrobný přehled všech akcí i s bohatou fotogalerií přináší odkaz EXPERIMENTUJI, TEDY JSEM 2015 stránek popularizačního a vzdělávacího projektu ústavu Tři nástroje http://www.jh-inst.cas.cz/3nastroje/detail.php?p=37, který ústav řeší od roku 2008.

Správní rada

Sešla se v průběhu roku 2015 celkem třikrát:

 • v červnu (účetní uzávěrka, výroční zpráva, plán 2015 – 2. pololetí),
 • v říjnu – neúplná (příprava předávání cen),
 • v prosinci (vlastní předávání cen).

Správní orgány Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského

Správní rada pracovala v novém složení.

Členové správní rady:

 • dr. Michael Heyrovský – zakladatel
 • Mgr. Jitka Macháčková, předsedkyně SR, čestná předsedkyně SOČ
 • doc. RNDr. Leo Boček, CSc. za Matematickou olympiádu, (MFF UK Praha)
 • doc. RNDr. Karel Holada, CSc., PedF UK, VŠCHT
 • RNDr. František Zemánek, CSc. za Chemickou olympiádu (PřF UK Praha)
 • Ing. Květoslava Stejskalová, CSc., tajemnice zástupce ředitele pro vědu a výchovu ÚFCH JH AVČR, místopředsedkyně SR
 • prof. Ing. Bohumil Vybíral, CSc. - za Fyzikální olympiádu, Univerzita Hradec Králové
 • Ing. Miroslava Fatková, vedoucí Talentcentra Národního institutu pro další vzdělávání
 • doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D., PřF UK Praha a Chemická olympiáda

Revizor:

 • Ing. Helena Božková, tajemnice Biologické olympiády, Česká zemědělská univerzita v Praze do 31. 7. 2015, od 1. 8. 2015 OSVČ

Vztahy s veřejností

V médiích byly v souvislosti se slavnostním předáváním Cen NF JH zveřejněny informace v Českém rozhlasu a v odborném metodickém časopisu SPN Chemie, Biologie, Zeměpis, Česká televize odvysílala rozhovor s Ing. Stejskalovou (20. 12. 2015). o prof. Heyrovském, předávání Cen NF JH a nové knize o J. H.
(link - http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/215411058071220/ -

Průběžně je aktualizována webová stránka NFJH (www.njh.cz), která byla spuštěna v roce 1999.

Další osvětové aktivity

NF JH aktivně spolupracoval s Talentcentrem NIDV (Ing. M. Fatková). Další pracovníci NIDV se aktivně účastní předávání cen.

Prostřednictvím místopředsedkyně Ing. Stejskalové a Ing. Fatkové se NF JH účastní na pozvání nejrůznějších kulatých stolů, besed a přednášek v souvislosti s péčí o nadané studenty v rámci ČR – např. účastí na tvůrčí dílně SOČ v Brně, semináři v Pardubicích, akcí České hlavy (hlavičky), Otevřené vědy, akcí Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu atp.

Stručná informace o hospodaření v roce 2015

Účetní zpracování provedla externě účetnická firma Mgr. Elišky Škorničkové.

Výkaz majetku

Peníze v hotovosti: k  1. 1. 2015 ………….... 12 765 Kč

k 31. 12. 2015 …………. 13 785 Kč

Bankovní účty:

na běžném účtu: k 1. 1. 2015 …………… 13 679 Kč

k 31. 12. 2015 ………….. 21 894 Kč

devizový účet: k 1. 1. 2015 ……………….. 24 666 Kč

V lednu 2015 byl devizový účet zrušen a částka 25 584 Kč převedena na běžný účet.
Nebyly proplaceny žádné mzdy ani odměny správní radě ani nikomu jinému.

Přehled poskytnutých nadačních příspěvků

11 x 2 000 Kč laureátům Cen NFJH – 22 000 Kč

Poděkování

Patří všem členům správní rady a spolupracovníkům, kteří bez nároků na honoráře spolupracují obětavě s naším nadačním fondem.

Mimořádný objem práce odvedla paní Ing. Květa Stejskalová, CSc. s výstavou Příběh kapky o Jaroslavu Heyrovském spolu s celou řadou doprovodných akcí i mimo Prahu šíří dobré jméno prof. Heyrovského. Svůj nesporný podíl na úspěchu akcí má i pan dr. Michael Heyrovský, který spolupracuje nejenom autorsky, ale i organizačně. Děkujeme i dalším nejmenovaným pracovníkům ÚFCH JH AV ČR.

Velmi si ceníme pomoci Talentcentra  NIDV MŠMT, především paní Ing. Mirky Fatkové a dalších ochotných spolupracovníků. Děkujeme i nakladatelství Academia za dlouholetou přízeň, které se nám od nich dostává.

Základní informace o Nadačním fondu Jaroslava Heyrovského

 • Sídlo: 180 00 Praha 8, Na Truhlářce 4/2066
 • dr. Heyrovský do ústavu: ÚFCH JH AVČR, Dolejškova 3, 182 23 Praha 8
 • fax předsedkyně: 284681229, mobil 777 910 661
 • www.njh.cz, info@njh.cz
 • bankovní spojení: 4565359/0800 (ČS a.s., Praha 2) – běžný účet
 • IČO: 60432047
 • Angl. název: Jaroslav Heyrovský Endowment Fund

Výroční zpráva o činnosti NF JH v roce 2015 byla projednána na pravidelné výroční poradě správní rady dne 3. 5. 2016.

 

NJH > Výroční zprávy > Výroční zpráva 2015