Výroční zpráva 1999

16.12.2005

Schválena na jednání správní rady dne 28.6.2000

V souvislosti s zákonem 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech předcházela před zapsáním do nadačního rejstříku řada jednání, konsultací, porad atp. zřizovatelů i správní rady Nadace Jaroslava Heyrovského, jejichž konečným výsledkem byl návrh na transformaci stávající nadace na Nadační fond Jaroslava Heyrovského.

Krajský obchodní soud dne 3.3.1999 na žádost Nadace JH rozhodl o zápisu Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského do nadačního rejstříku.

Od 3.3.1999 je tedy změna názvu z Nadace Jaroslava Heyrovského na Nadační fond Jaroslava Heyrovského (NF JH). Adresa zůstává stejná (Sámova 3, Praha 10 tj. v Institutu dětí a mládeže MŠMT ). Identifikační číslo (IČO) zůstává stejné (60 43 20 47) , nově bylo FÚ Praha 10 přiděleno Nadačnímu fondu JH DIČ (010-60 43 20 47).

Zřizovatelé i účel NF JH zůstali beze změny (Mgr.Jitka Černá, roz. Heyrovská,Dr.Michael Heyrovský,CSc., Mgr.Jitka Macháčková , Mgr.Petr Pajkrt).

Správní rada NF JH

se sešla v roce 1999 celkem 3 x a pracovala ve složení:

Člen správní rady Doc. RNDr. Leo Boček, CSc., předseda ústředního výboru Matematické olympiády
Místopředsedkyně správní rady Mgr. Jitka Černá
Člen správní rady Doc. RNDr. Karel Holada, CSc., proděkan pedagogické fakulty UK v Praze
Člen správní rady Dr. Michael Heyrovský,CSc.
Předsedkyně správní rady Mgr. Jitka Macháčková, předsedkyně Ústřední komise SOČ
Člen správní rady Mgr. Petr Pajkrt, ředitel Institutu dětí a mládeže MŠMT
Člen správní rady RNDr. Jan Stoklasa, místopředseda Biologické olympiády
Člen správní rady Doc. RNDr. Ivo Volf, CSc., předseda Fyzikální olympiády
Člen správní rady RNDr. František Zemánek, předseda Chemické olympiády
Revizor Ing. Otto Hoffmann, Talentcentrum IDM MŠMT

Hlavní akce NF JH

Hlavní akcí je udělení a předání Cen NF JH, které se koná vždy v prosinci při příležitosti výročí narození prof.Heyrovského (20.12.).Akci pořádá NF JH společně s Ústavem fyzikální chemie J.Heyrovského a Institutem dětí a mládeže MŠMT.

Na základě návrhů ústředních komisí či výborů předmětových soutěží, které vyhlašuje MŠMT, byly uděleny a předány Ceny NF JH těmto studentům:

Matematická olympiáda

Lukáš Vokřínek, absolvent Gymnázium Brno, tř.kpt.Jaroše 14. Učitel: RNDr.Pavel Boučník.

Matematická olympiáda- programování

Michal Illich, abs. Gymnázia Budanka Praha. Učitel: Doc.dr.Pavel Topfer,CSc., MFF UK.

Fyzikální olympiáda

Jan Houšťka, Gymnázium Pelhřimov. Učitel: dr.J.Jíra.

Chemická olympiáda

Kat.A Michal Šitina, abs.Gymnázium J.K.Tyla. Učitelka: Mgr. Drahuše Zajícová.

Kat.E Jan Pozner, abs. SPŠCH Pardubice. Učitel: Ing. Luděk Kosina.

Biologická olympiáda

Miroslav Srba, Gymnázium Chomutov

učitel: Ing.Pavel Baron

Středoškolská odborná činnost -Sokolov 1999

1.Jakub Pustina, SPŠCH Pardubice za práci Stanovení síry v jehličí a 1.místo v oboru 03 - chemie

2.Miroslav Pošta a Hanuš Seiner, Gymnázium Pardubice za práci Setrvačník na supravodivém ložisku a 1.-3.místo v oboru 02 - fyzika, učitel: dr.Vladimír Vícha

3. Jan Koutný,Gymnázium Jeronýmova , Liberec za práci Mandelbrotova množina a komplexní čísla a 3.místo v oboru 01- matematika

Olympiáda v českém jazyce

Hana Kundrátová, Gymnázium Na Vítězné pláni, Praha 4, učit.: prof. Naďěžda Brousilová

Soutěž mladých historiků

Diana Mašková, Gymnázium Nerudova, Cheb, Učitelka: prof. Miloslava Velíková

 

Na slavnostní předávání cen byli vedle oceněných studentů pozváni i jejich učitelé, rodiče a další významní hosté z vedení MŠMT, Akademie věd ČR, novináři a j. Ceny NF JH tradičně předává prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc., předseda Akademie věd ČR spolu s paní Mgr. Jitkou Černou, roz.Heyrovskou. Vzhledem k  zahraniční služební cestě prof.Zahradníka jej zastoupila paní doc. Illnerová, místopředsedkyně AV ČR Předávání se konalo v Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR v Praze 8 pod patronací ředitele ústavu Doc.Ing.Vladimíra Marečka,DrSc..Osobní vzpomínky na prof.Heyrovského přednesl jeho spolupracovník Prof.dr.Rudolf Kalvoda. Chemicko-kulturní program (soubor zajímavých chemických pokusů současně promítaných na videoprojektor) předvedl již tradičně doc.dr.Holada, proděkan PeDF UK Praha.Tato akce byla pozitivně prezentována v mediích.

Nové aktivity NF JH

NF JF uzavřel smlouvu o spolupráci s firmou INTEL při vysílání studentů, vybraných vítězů SOČ, na mezinárodní soutěž INTEL ISEF do USA.

*

Představitelka NF JH se účastnila kulatého stolu v Brně o vyhledávání talentovaných studentů, který organizovala nadace Křižovatky.

*

V závěru roku 1999 byla otevřena webovská stránka NF JH (www.njh.cz).

*

NF JH komunikoval s přípravným výborem Mezinárodní chemické olympiády v Hradci Králové v roce 2001 a opakovaně potvrdil ochotu spolupracovat při akci.

*

Představitelka NF JH je v porotě konkurzu, která vybírá k ocenění mladé tvůrce do 26 let ministru školství k ocenění Cenou nebo Čestným uznáním Talent.

*

NF JH připravuje ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK a Pedagogickým centrem Praha informační bloky o profesoru Heyrovském a funkční kontakty pro odbornou pomoc školám i učitelům.První vstup na semináři učitelů chemie na toto téma se uskutečnil v listopadu 1999.

*

Byl rozeslán dopis s žádostí o odbornou a metodickou pomoc při tvorbě soutěžních úkolů olympiád a při vedení samostatných prací SOČ ( s kontakty na jednotlivé výbory) na vedení českých vysokých škol a AV ČR. J.Macháčková dále o tomto jednala s dr. Petrem Kratochvílem, členem prezidia AV ČR Pozitivní reakce byly ze strany mimopražských vysokých škol na metodickou pomoc při vedení prací SOČ .

*

NF JH dále aktivně pokračuje v přípravě akce Granty SOČ, ve které budou středoškoláci žádat o granty na svoje samostatné práce SOČ. Projekt je prakticky připraven, ale pro nedostatek finančních prostředků nemohl být spuštěn.

*

NF JF aktivně a operativně spolupracuje s Talentcentrem IDM MŠMT.

*

INTEL ISEF 1999

50.ročníku mezinárodní soutěže vědeckotechnických aktivit mládeže v USA se za Českou republiku účastnili: Doc.RNDr.Václav Sedláček,CSc. vedoucí delegace, soutěžící studenti Kateřina Výborná (Gymnázium Praha 5, Zborovská ul.,) Martin Kaminski (SPŠCH Brno) a Radmila Mihajlova (SZdŠ Karvinná) a druhý pedagogický doprovod Ing. Mil.Hlaváček z Brna (ve své režii).

*

V listopadu byla v Praze zahájena jednání o užší spolupráci české a slovenské SOČ.


Praha, červen 2000

NJH > Výroční zprávy > Výroční zpráva 1999