Výroční zpráva 2006

19.9.2007 za rok 2006

 

Výroční zpráva o činnosti

Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského

za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti NF JH v roce 2006 byla projednána a schválena na pravidelné (výroční) poradě správní rady dne 7.6.2007.

 

Předkládá Mgr.Jitka Macháčková, předsedkyně správní rady

1. Historie

 

Ustavující schůzka zakladatelů, navržené správní rady a členů čestného předsednictva Nadace Jaroslava Heyrovského se konala 16.6.1993 v Institutu dětí a mládeže MŠMT v Praze 2. Byl projednán první návrh statutu a zakládací listiny.

Dne 10.9.1993 byla Nadace Jaroslava Heyrovského zaregistrována na Obvodním úřadu v Praze 2. Po přestěhování sídla nadace - IDM MŠMT- na začátku roku 1997 do Prahy 10 byla nadace přeregistrována u Obvodního úřadu v Praze 10 (15.10.1997).

Podle nového zákona o nadacích 227/1997 nadace Jaroslava Heyrovského následně požádala o zápis do nadačního rejstříku už jako Nadační fond Jaroslava Heyrovského (od 3.3.1999).

 

2. Úvod

 

Zpráva o činnosti NFJH je zpracována za období kalendářního roku 2006. Hodnotí období, jehož činnosti byly zformulovány zasedáním správní rady v prosinci 2005 a upřesněny v červnu 2006 (2. pololetí). Celkově je možno konstatovat, že byly splněny záměry pro rok 2005, NF JH vyvíjel aktivity v souladu s plánem i posláním NF JH. Novým počinem byly exkurze pro středoškoláky do Ústavu fyzikální chemie J.H. AV ČR a Den otevřených dveří tamtéž v návaznosti na projekt Otevřená věda.

 

3. Předávání Cen NF JH

se datuje od roku 1994, kdy byly ceny uděleny jednotlivě za originální řešení vítězi Matematické olympiády - programování, dále vítězi praktické části Biologické olympiády a dvěma autorům vítězné práce SOČ z fyziky.

Od roku 1996 se rozšířil počet oceňovaných soutěží dále o MO-A, FO, CHO A a E, později byly přibrány i humanitní předmětové soutěže: Olympiáda v českém jazyce (OČJ) a Soutěž mladých historiků - později Dějepisná olympiáda.

Hlavní akcí NF JF je každoroční udílení Cen NF JH v prosinci navrženým laureátům ze SOČ a předmětových soutěží, vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

U příležitosti nedožitých 116. narozenin prof. Jaroslava Heyrovského (*20.12.1890) se ve středu 20. 12. 2006 v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR v Praze 8, Dolejškova ul. 3 již tradičně udělovaly Ceny Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského za rok 2006.

Obdrželo je celkem 12 středoškoláků z celé České republiky. (Viz příloha 1) Ocenění autoři SOČ představili své samostatné práce ostatním kolegům a odpovídali na dotazy přítomných.

Za úspěchem v předmětových soutěžící stojí velmi často i učitelé, ačkoliv všichni pozvaní svorně tvrdili, že jejich žáci jsou tak výjimečně nadaní, že jejich pomoc ani nepotřebovali! Ale i kdyby to byla pravda, tak zájem učitele o výsledky svého žáka je vždy motivující a povzbuzující. Nebylo bez zajímavosti, že ani jeden z oceněných studentů nebyl z Prahy, ačkoliv mnozí z nich od podzimu začali na pražských vysokých školách studovat.

 

Studenty přivítal ředitel ústavu doc.RNDr.Petr Čársky, DrSc., dále je pozdravil Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., předseda Akademie věd ČR a zástupce ministerstva školství.

Vedle prof. Zahradníka, čestného předsedy Akademie věd ČR, pohovořil o profesoru Heyrovském další z pamětníků - Dr.Karel Micka, který s prof. Heyrovským pracoval již jako student.

Na akci se vedle NF JH a Ústavu FCH JH AV ČR dále podílel i Národní institut dětí a mládeže MŠMT. Předávání cen se vedle oceněných studentů zúčastnili i jejich učitelé, rodiče, konzultanti, předsedové ústředních výborů olympiád a další milí a čestní hosté.

Ceny NF JH 2006 předával čestný předseda Akademie věd ČR prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc. společně s Prof.Václavem Pačesem a Dr. Michaelem Heyrovským.

Po oficiální části byl prostor i na vánoční chemické experimenty doc.Karla Holady a neformální rozhovory s hosty a studenty.

Foto z akce je na www.njh.cz v rubrice Fotogalerie, autorem je Ing.Hoffmann

Ocenění studenti obdrželi finanční odměnu ve výši 2 000 Kč, diplom (příloha 2) a knihy z vydavatelství Academia.

Ocenění učitelé obdrželi Pamětní list (příloha 3), knižní odměnu a nový plakát.

 

Vedle těchto cen uděluje NF JH Cenu NF JH i dvěma slovenským účastníkům české celostátní přehlídky SOČ. Jednalo se o knižní odměny v hodnotě 1 479 Kč.

 

Zástupci ÚK SOČ a NF JH se zúčastnili ve dnech 26. až 29. 4. 2006

28. celoslovenské přehlídky SOČ v Modre, SR.

 

4. Sponzoři, partneři, patroni

NF JH získal v roce 2006 další spolupracovníky a sponzory. Nakladatelství Academia věnovalo oceněným knihy studentům i učitelům prostřednictvím knihovny AV hodnotné knižní dary.

V průběhu roku jsme získali finanční dar od Economia a.s. ve výši 30 tisíc Kč.

 

5. Hodnocení akcí pro učitele a žáky středních škol

V roce 2006 uspořádal ÚFCH JH ve spolupráci s NF JH několik akcí pro středoškolské studenty a pedagogy (organizačně byly akce zajišťovány ing. K.Stejskalovou, CSc,vědeckou tajemnicí ústavu):

 

· Asi 200 studentů převážně ze středních škol (z Prahy a Středočeského kraje) navštívilo laboratoře ústavu v rámci exkursí a cyklů popularizačních přednášek (celkem 6 samostatných návštěv s různým programem - viz příloha 4). Na přípravě a realizaci programu se podílelo celkem 50 vědeckých a odborných pracovníků a doktorandů.

· Přednáškového cyklu "Chemie - dobrý sluha…." a následných exkursí do laboratoří ústavu se v rámci "Dne otevřených dveří 2006" (9. a 10.11.2006) zúčastnilo téměř 250 studentů, pedagogů a zástupců laické veřejnosti (program - viz příloha 5).

· Několik SŠ studentů na základě své osobní návštěvy navázalo spolupráci s vybranými pracovišti a v průběhu roku 2006 uskutečnilo své stáže v laboratořích.

· Na konci roku 2006 byl natočen cyklus dvanácti jednominutových videosnímků, které představují výzkum ve dvanácti laboratořích ústavu. Cílovou skupinou, které bude tento materiál oslovovat, jsou právě středoškolští studenti a pedagogové. Snímky jsou součástí CD, které studenti získávají s ostatními materiály při návštěvě ústavu a v r. 2007 budou umístěny na rekonstruovaných ústavních stránkách.

 

Při všech návštěvách v ústavu studenti obdrželi CD s materiály o výzkumu, který se v ústavu provádí a pedagogové a zájemci z řad studentů získali i plakát o prof. J. Heyrovském.

6. Správní rada

se sešla v průběhu roku 2006 celkem třikrát :

v červnu (účetní uzávěrka, výroční zpráva, plán 2006 - 2.pololetí, ),

v listopadu (neúplná - organizační příprava předávání cen)

v prosinci (vlastní předávání cen).

Správní rada využívá ke vzájemné komunikaci elektronickou poštu.

 

7. Správní orgány Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského

Členové správní rady:

 

Dr. Michael Heyrovský - zakladatel

Mgr. Jitka Černá - Heyrovská, místopředsedkyně

Mgr. Jitka Macháčková, předsedkyně, předsedkyně SOČ

Doc. RNDr. Leo Boček, CSc. za matematickou olympiádu (předtím dlouholetý předseda ÚK MO, MFF UK Praha)

Prof. RNDr. Ivo Volf,CSc., předseda fyzikální olympiády (Univerzita Hradec Králové)

Doc. RNDr. Karel Holada, CSc., býv. proděkan PedF UK Praha

RNDr.František Zemánek,CSc. za chemickou olympiádu (PřF UK Praha)

Doc.Ing. Mgr. Petr Klán,CSc. - věd. pracovník Ústavu informatiky AV ČR, předtím dlouholetý spolupracovník NF JH

Ing. Květoslava Stejskalová,CSc., vědecká tajemnice ÚFCH JH AV Praha

Revizor

Ing.Otto Hoffmann

 

 

8. Vztahy s veřejností

V mediích byly v souvislosti se slavnostním předáváním Cen NF JH zveřejněny informace v Českém rozhlasu, živý vstup do vysílání ČRo Praha s jedním ze studentů, ve VTM Science, deníku Právo a v odborném metodickém časopisu SPN Chemie, Biologie, Zeměpis, Haló noviny

Průběžně je aktualizována www stránka NFJH (www.njh.cz), která byla spuštěna v r.1999. (V příloze 6 statistické údaje sledovanosti). NF JH sponzoruje www stránky Středoškolské odborné činnosti (www.soc.cz)

 

9. Další osvětové aktivity

NF JH aktivně spolupracoval s Talentcentrem NIDM MŠMT (Ing. M. Fatková ), jeho vedoucí Mgr.Ludvík Starosta a další pracovníci NIDM se pravidelně účastní předávání Cen.

Ing.Hoffmann zhotovil fotodokumentaci z předávání cen.

Prostřednictvím předsedkyně , ing. Hoffmanna a Doc. Klána se NF JH účastní na pozvání nejrůznějších kulatých stolů, besed a přednášek v souvislosti s péčí o nadané studenty v rámci ČR -např. účastí na třetí tvůrčí dílně SOČ v Brně (4.Q) , letní škole mladých vědců v Lipníku n.Bečvou, semináři v Pardubicích atp.

 

10. Stručná informace o hospodaření v roce 2006

Účetní zpracování provedla externě účetnická firma Mgr. Elišky Škorničkové.

Rok 2006 se dle předpisů účtoval systémem podvojného účetnictví.

Na doporučení ČS,a.s. byly převedeny na efektivnější formu devizový a běžný účet, byl zrušen a nově obnoven termínový vklad.

Výsledky hospodaření kontroloval Ing. Otto Hoffmann se závěrem, že finanční prostředky byly vynaloženy hospodárně a v souladu se statutem NF JH. (Viz revizní zpráva - příloha 7)

 

  Příjmy - Výnosy

(Výběr z položek)

1.Úroky 2 122,68 Kč

2.Dary (přehled přijatých darů)

Economia a.s. 30 000 Kč

celkem 32 122,68

Náklady :

(vybrané položky)

Celkem 66 302, 63 Kč

Kancelářské potřeby 1 762 Kč

Cestovné 17 819 Kč

Občerstvení, pohoštění 4 387 Kč

Poštovné 174 Kč

Služby (tisk, účetnictví) 11 528,72 Kč

Kurzový rozdíl na deviz.účtu - 3 231,63 Kč

Ceny NF JH 24 000 Kč

Poplatky bance 1 230 Kč

Hospodářský výsledek: ztráta - 32 009,95 Kč

Výsledkovka - příloha 8, Rozvaha příloha 9

Výkaz majetku:

Peníze v hotovosti k 1.1.2006 6 790,50 Kč, k 31.12.2006 - 2 084 Kč

Bankovní účty: 1.1.06 279 826,18 Kč, k 31.12.2006 256 690,73 Kč,

z toho na běžném účtu 56 115,06 Kč ,k 31.12. 33 919 Kč

na termínovaném vkladu 200 151,68, k 31.12. 201 516,89 Kč

USD na devizovém účtu k 1.1.06 23 559,44 Kč, k 31.12. 21 254 Kč - hodnota v Kč je ovlivněna kurzem dolaru

Nebyly proplaceny žádné mzdy ani odměny správní radě

11. Přehled poskytnutých nadačních příspěvků

12 x 2 000 Kč laureátům Cen NFJH - 24 tis.Kč

Ceny pro laureáty slovenské SOČ ve výši 1 479 Kč (knižní odměny)

 

12. Poděkování

patří všem členům správní rady a spolupracovníkům, kteří bez nároků na honoráře spolupracují obětavě s naším nadačním fondem. Velmi si ceníme pomoci paní Ing.Mirky Fatkové z NIDM MŠMT, vedení a dalším nejmenovaným pracovníkům Ústavu FCH JH AV, děkujeme redakci časopisu Vesmír a nakladatelství Academia za přízeň, které se nám od nich dostává, vydavatelství Economia a.s. za sponzorský dar. Dále děkujeme Fóru dárců za metodickou pomoc.

 

14. Základní informace o nadačním fondu Jaroslava Heyrovského

· sídlo: Sámova 3, Praha 10

· kontaktní adresa předsedkyně : 18000 Praha 8, Na Truhlářce 4,

· Dr.Heyrovského do ústavu: ÚFCH JH AV, Dolejškova 3, Praha 8

· fax předsedkyně : 284681229, mobil 777 910 661

· www.njh.cz,

· bankovní spojení:4565359/0800 (ČS a.s. Praha 2)

· IČO : 60432047

· Angl. Název : Jaroslav Heyrovský Endowment Fund

Seznam příloh pro FÚ:

 1) Laureáti Cen Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského 2006

2) Diplom laureáta

3) Pamětní list pro učitele

4) Program exkurzí

5) Den otevřených dveří

6) Statistika sledovanosti www.njh.cz

7) Revizní zpráva

8) Výsledkovka

9) Rozvaha

 

 

 

NJH > Výroční zprávy > Výroční zpráva 2006