Výroční zpráva 2009

30.6.2010

Nadační fond Jaroslava Heyrovského, Sámova 3, Praha 10

Jaroslav Heyerovský Endowment Fund

IČO : 604320047

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu JaroslavaHeyrovského za rok 2009Schválena na zasedání správní rady NF JH dne 22.6.2010

 1.  
  1. Historie

Ustavující schůzka zakladatelů, navržené správní rady a členů čestného předsednictva Nadace Jaroslava Heyrovského se konala 16.6.1993 v Institutu dětí a mládeže MŠMT v Praze 2. Byl projednán první návrh statutu a zakládací listiny.

Dne 10.9.1993 byla Nadace Jaroslava Heyrovského zaregistrována na Obvodním úřadu v Praze 2. Po přestěhování sídla nadace - IDM MŠMT- na začátku roku 1997 do Prahy 10 byla nadace přeregistrována u Obvodního úřadu v Praze 10 (15.10.1997).

Podle nového zákona o nadacích 227/1997 nadace J.H. následně požádala o zápis do nadačního rejstříku už jako Nadační fond Jaroslava Heyrovského (od 3.3.1999).

 1.  
  1. Úvod

Zpráva o činnosti NFJH je zpracována za období kalendářního roku 2009. Hodnotí období, jehož činnosti byly zformulovány zasedáním správní rady v prosinci 2008 a upřesněny v červnu 2009 (2.pololetí). Celkově je možno konstatovat, že byly splněny záměry pro rok 2009. NF JH vyvíjel aktivity v souladu s plánem i posláním NF JH.

 1.  
  1. Předávání Cen NF JH

se datuje od roku 1994, kdy byly ceny uděleny jednotlivě za originální řešení vítězi Matematické olympiády – programování, dále vítězi praktické části Biologické olympiády a dvěma autorům vítězné práce SOČ z fyziky.

Od roku 1996 se rozšířil počet oceňovaných soutěží dále o Matematickou olympiádu kat.A, Fyzikální olympiádu, Chemickou olympiádu kat. A a kat.E, později byly přibrány i humanitní předmětové soutěže: Olympiáda v českém jazyce (OČJ) a Soutěž mladých historiků – později Dějepisná olympiáda.

Hlavní akcí NF JF je každoroční udílení Cen NF JH v prosinci navrženým laureátům ze SOČ a předmětových soutěží, vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

U příležitosti nedožitých 119. narozenin prof. Jaroslava Heyrovského (*20.12.1890) a 50.výročí od udělení Nobelovy ceny se dne  15. 12.2009 v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR v Praze 8, Dolejškova ul. 3 již tradičně udělovaly Ceny Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského za rok 2009.

Obdrželo je celkem 11 středoškoláků z celé České republiky.

Ocenění autoři SOČ představili své oceněné práce ostatním kolegům a odpovídali na dotazy přítomných.

Za úspěchem v předmětových soutěžích stojí velmi často i učitelé, ačkoliv svorně tvrdili, že jejich žáci jsou tak výjimečně nadaní, že jejich pomoc ani nepotřebovali. Ale i kdyby to byla pravda, tak zájem učitele o výsledky svého žáka je motivující a povzbuzující.


Studenty a hosty přivítal náměstek ředitele ústavu a dále je pozdravil prof. RNDr. Zdeněk Herman,DrSc. Přednášku o Jaroslavu Heyrovském si připravila Ing. Květ. Stejskalová,CSc.

Na akci se vedle NF JH a Ústavu FCH JH AV ČR dále podílel i Národní institut dětí a mládeže MŠMT. Předávání cen se vedle oceněných studentů zúčastnili i jejich učitelé, rodiče, konzultanti, předsedové ústředních komisí olympiád a další milí čestní hosté.

Ceny NF JH 2009 předával Prof. RNDr. Zdeněk Herman společně s  Dr. Michaelem Heyrovským. Po oficiální části byl prostor i na  neformální rozhovory s hosty a studenty. Foto na www.njh.cz v rubrice Fotogalerie.

Ocenění studenti obdrželi finanční odměnu ve výši 2 000 Kč , diplom a knihy z vydavatelství Academia.

Ocenění učitelé obdrželi Pamětní list, knižní odměnu a nový plakát.

Seznam oceněných studentů a učitelů v příloze 1.

Vedle těchto cen udělil NF JH každoročně knižní cenu NF JH i třem slovenským účastníkům české celostátní přehlídky SOČ - v červnu 2009 ve Dvoře Králové. Jednalo se o knižní odměny v hodnotě 1 413 Kč.

 1.  
  1. Sponzoři, partneři, patroni

NF JH nezískal v roce 2009 nové sponzory.

Nakladatelství Academia věnovalo oceněným studentům i učitelům hodnotné knižní dary. prostřednictvím knihovny AV

 1.  
  1. Hodnocení akcí pro učitele a žáky středních škol

V roce 2009 uspořádal ÚFCH JH řadu akcí pro středoškolské studenty a pedagogy, které se odehrávají rovněž pod hlavičkou NF JH (organizačně byly akce zajišťovány tajemnicí ústavu ing. K.Stejskalovou, CSc.).

Vzdělávání středoškolské mládeže se druhým rokem uskutečňovalo s finanční podporou projektu základního výzkumu poskytovatele MŠMT v programu NPVII–Lidské zdroje s reg. č. 2E08038, název Tři nástroje (http://www.jh-inst.cas.cz/3nastroje). V rámci projektu byly uskutečněny např. tyto aktivity:

 • Celoroční či prázdninové stáže talentovaných studentů v laboratořích - v průběhu školního roku a o prázdninách bylo na vědeckých pracovištích ústavu zrealizováno celkem 34 stáží. Výsledkem těchto stáží bylo vypracování 16 ročníkových či maturitních prací nebo prací do školních kol soutěže SOČ
 • Přednášky pro SŠ studenty a exkurse do laboratoří – v průběhu roku ústav uspořádal 10 samostatných akcí pro studenty z různých středních škol (mimo akci Den otevřených dveří). Celkem touto formou ústav navštívilo 455 studentů: odpřednášeno 14 hodin, uspořádáno 50 krátkodobých (ca 20 minut) exkursí. Každá návštěva byla vyhodnocována formou dotazníků, ve kterých studenti anonymně odpovídali na otázky týkající se jejich studia, vztahu k přírodním vědám a názoru na popularizaci vědeckých výsledků.
 • Putovní výstava k 50. výročí udělení Nobelovy ceny za chemii Jaroslavu Heyrovského s názvem Příběh kapky, kterou v průběhu roku 2009 v Pardubicích, Brně a v Praze zhlédlo celkem 4 700 návštěvníků (http://www.jh-inst.cas.cz/heyrovsky).
 • Přednáška s titulem Jaroslav Heyrovský- profil Nobelisty - v rámci doprovodného programu k putovní výstavě Příběh kapky bylo v roce 2009 předneseno celkem 8 přednášek (12 hodin) pro 825 převážně středoškolských studentů (přednáší Ing. K. Stejskalová, vedle historie polarografie je posluchačům v závěru přednášky představen i současný výzkum vědců v  ústavu v oboru fyzikální chemie).
 • Dny otevřených dveří ÚFCH JH: 5. a 6.11.2009 – celkem 520 účastníků: Vedle tradičních exkursí do dvacítky laboratoří byl uspořádán cyklus tří popularizačních přednášek pod společným názvem „Vědec, poutník na cestě lemované otázkami a odpověďmi“ (Dr. J. Rathouský: „Příroda, památky a nové technologie“; Dr. M. Fárník: „Volné klastry a nanočástice v molekulových a laserových paprscích“; Dr. M. Kalbáč: „Budoucnost patří uhlíkatým materiálům“.
 • Akce v rámci DOD zajišťovalo celkem 45 vědeckých a odborných pracovníků ústavu a PGS studentů.
 • Dále ústav propůjčil své prostory a organizačně zajistil několik slavnostních akcí:
 • Udílení cen NFJH - slavnostní předávání Cen Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského 11 vybraným středoškolským studentům z celé České republiky - vítězům a vybraným laureátům českých studentských předmětových (olympiád) a tvůrčích soutěží SOČ (15.12.2009).
 • Předávání maturitních vysvědčení - 1.6.2009 byla v prostorách Brdičkovy posluchárny ca 100 studentům čtyř maturitních ročníků Gymnázia Litoměřická z Prahy 9 předána maturitní vysvědčení.
 • Školní kolo soutěže SOČ - Studenti MSŠCH z Prahy 1 prezentovali 9 soutěžních prací; účast 140 studentů - diváků (19.2.2009).
 • V rámci řešení projektu Tři nástroje byly jeho řešitelským týmem zhotoveny podklady pro 4 vzdělávací DVD či CD-ROM tituly. Zhotovená DVD a CD média byla distribuována zájemcům z řad studentů a pedagogů:
 • DVD videofilm, název: Fyzikální chemie na prahu třetího tisíciletí. Vstupte do světa moderní vědy – vítejte na pracovištích ÚFCH JH. Třicetiminutový videofilm seznamuje cílovou skupinu středoškolských studentů s 21 tématy výzkumu z oboru chemické fyziky, katalýzy a elektrochemie.
  Vyrobeno 200 ks. © CITTADELLA s.r.o.
 • DVD videofilm, název: Homo Scientist jr. Třicetiminutový dokumentární film seznamuje cílovou skupinu středoškolských a vysokoškolských studentů prostřednictvím desítky otázek a odpovědí s devíti mladými vědci ve věku 30 až 43 let, kteří si za své povolání zvolili vědu a výzkum v oblasti přírodních věd. (otázky se týkají jejich dětství, studia, vzdělání, rodiny, zájmů, finančních otázek, zahraničních pobytů, vztahu k výchově mladých apod.) Dokument se snaží představit je nejen jako vynikající mladé vědce, kteří již na poli vědy dosáhli řady výsledků, ale i jako lidi mající své zázemí, koníčky, názory, které jejich tvář vědce spoluvytvářejí. Vyrobeno 300 ks. © CITTADELLA s.r.o.
 • CD – multimediální elektronický dokument, katalog výstavy Příběh kapky. CD seznamuje prostřednictvím řady textů, fotografií a videí s putovní výstavou Příběh kapky k 50. výročí Nobelovy ceny udělené Jaroslavu Heyrovskému. Vyrobeno 500 ks. © ÚFCHJH AV ČR, v.v.i.
 • Multimediální CD-ROM s názvem Věda není nuda: Vítejte v ÚFCH JH. Obor fyzikální chemie je představen prostřednictvím textů, obrázků, videí a podává ucelený obraz o zaměření ústavu.
  Vyrobeno 200 ks. © CITTADELLA s.r.o.
 1.  
  1. Správní rada

se sešla v průběhu roku 2009 celkem třikrát :

 • v červnu (účetní uzávěrka, výroční zpráva, plán 2009 –2.pololetí, ),
 • v listopadu (neúplná - příprava předávání cen)
 • v prosinci (vlastní předávání cen).
 1.  
  1. Správní orgány Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského

Členové správní rady:

 • Dr. Michael Heyrovský -zakladatel
 • Mgr. Jitka Černá – Heyrovská, místopředsedkyně
 • Mgr. Jitka Macháčková, předsedkyně, předsedkyně SOČ
 • Doc. RNDr. Leo Boček,CSc. za matematickou olympiádu (předtím dlouholetý předseda ÚK MO, MFF UK Praha)
 • Prof. RNDr. Ivo Volf,CSc.,předseda fyzikální olympiády (Univerzita Hradec Králové)
 • Doc. RNDr. Karel Holada, CSc., býv. proděkan PedF UK Praha
 • RNDr. František Zemánek, CSc. za chemickou olympiádu (PřF UK Praha)
 • Doc. Ing. Mgr.Petr Klán,CSc. – věd. prac. Ústavu informatiky AV ČR, předtím dlouholetý spolupracovník NF JH
 • Ing. Květoslava Stejskalová,CSc., tajemnice nám. řed. ÚFCH JH AV Praha Revizor:
 • Ing.Otto Hoffmann
 1.  
  1. Vztahy s veřejností

V mediích byly v souvislosti se slavnostním předáváním Cen NF JH zveřejněny informace v Českém rozhlasu (živý vstup), deníku Právo a v odborném metodickém časopisu SPN Chemie, Biologie, Zeměpis.

Průběžně je aktualizována www stránka NFJH (www.njh.cz), která byla spuštěna v r.1999.

NF JH sponzoruje stránky www.soc.cz.

 1.  
  1. Další osvětové aktivity

NF JH aktivně spolupracoval s Talentcentrem NIDM MŠMT (Ing. M. Fatková ), jeho vedoucí PhDr.Evou Sneiderovou a další pracovníci NIDM se aktivně účastní předávání Cen.

Prostřednictvím předsedkyně, ing.Stejskalové a Doc. Klána se NF JH účastní na pozvání nejrůznějších kulatých stolů, besed a přednášek v souvislosti s péčí o nadané studenty v rámci ČR - např. účastí na tvůrčí dílně SOČ v Brně, semináři v Pardubicích, akcí České hlavy (hlavičky), Otevřené vědy, akcí Jihomoravského centra atp.

Doc.Klán každoročně vede delegace českých studentů na mezinárodní soutěže (Intel ISEF v USA a evropskou soutěž EUContest) a poznatky z nich publikuje ve svém blogu na aktualne.cz.

Zástupkyně ÚK SOČ a NF JH se zúčastnila v říjnu 2009 jako host celoslovenského semináře SOČ v Pezinku v SR.

 1.  
  1. Stručná informace o hospodaření v roce 2009

Účetní zpracování provedla externě účetnická firma Mgr. Elišky Škorničkové.

Výsledky hospodaření kontroloval Ing. Otto Hoffmann se závěrem, že finanční prostředky byly vynaloženy hospodárně a v souladu se statutem NF JH. (viz revizní zpráva)

Nadační fond Jaroslava Heyrovského hospodařil v roce 2009 se ztrátou 41 738 Kč.

Příjmy – Výnosy

Celkem příjmy (výnosy) : 815,77 Kč

Náklady:

Celkem náklady : 42 554 Kč

Hospodářský výsledek: ztráta – 41738 Kč


Výkaz majetku:

Peníze v hotovosti k 1.1.2009 12 678 Kč

k 31.12.2009 16 451 Kč

Bankovní účty:

na běžném účtu k 1.1.2009 31 530 Kč

k 31.12.2009 25 646,73 Kč

na termínovaném vkladu

k 1.1. 2009 110 983 Kč

k 31.12.2009 71 739 Kč

USD na devizovém účtu

k 31.1.2009 1 077 USD = 20 841 Kč – (hodnota v Kč je ovlivněna kurzem dolaru)

konečný zůstatek 1 078,53 = 19 816 Kč

kurzovní rozdíl = - 1 053 Kč

Nebyly proplaceny žádné mzdy ani odměny správní radě ani nikomu jinému.

 1.  
  1. Přehled poskytnutých nadačních příspěvků

11 x 2 000 Kč laureátům Cen NFJH – 22 tis.Kč

Ceny pro laureáty slovenské SOČ ve výši 1 697 Kč (knižní odměny)

 

 1.  
  1. Poděkování

patří všem členům správní rady a spolupracovníkům, kteří bez nároků na honoráře spolupracují obětavě s naším nadačním fondem.

Mimořádný objem práce v roce 50.výročí udělení Nobelovy ceny odvedla paní Ing.Květa Stejskalová. Připravila výstavu Příběh kapky a celou řadu doprovodných akcí i mimo Prahu. Svůj podíl na úspěchu akcí má i pan dr. Michael Heyrovský, který spolupracoval nejenom autorsky, ale i organizačně.

Velmi si ceníme pomoci paní Ing.Mirky Fatkové z NIDM MŠMT, vedení a dalším nejmenovaným pracovníkům Ústavu FCH JH AV, děkujeme redakci časopisu Vesmír a nakladatelství Academia za přízeň, které se nám od nich dostává. Dále děkujeme Fóru dárců za metodickou pomoc.

 1.  
  1. Základní informace o nadačním fondu Jaroslava Heyrovského
 • sídlo: Sámova 3, Praha 10
 • kontaktní adresa předsedkyně: 18000 Praha 8, Na Truhlářce 4,
 • Dr. Heyrovského do ústavu: ÚFCH JH AV, Dolejškova 3, 182 23 Praha 8
 • fax předsedkyně: 284681229, mobil 777 910 661
 • www.njh.cz
 • bankovní spojení: 4565359/0800 (ČS a.s. Praha 2) - běžný účet
 • IČO : 60432047
 • Angl. název: Jaroslav Heyrovský Endowment Fund  

Výroční zpráva o činnosti NF JH v roce 2009 byla projednána a schválena na pravidelné (výroční) poradě správní rady dne 22.6.2010.


 

 

 

Příloha 1

 

Studenti a učitelé oceněni Cenou Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského za rok 2009.

 

Matematická olympiáda –kat.A

Josef Tkadlec

Gymnázium Jana Keplera ,Praha 6

Učitel:RNDr. Helena Kommová,

seminář vedl Michal Rolínek

 

Matematická olympiáda – kat.P

David Klaška

Gymnázium, tř.Kpt. Jaroše, Brno

Učitel: Mgr.Marek Blaha

RNDr.Jiří Hermann,Ph.D.

 

Fyzikální olympiáda

Jan Humplík

1.České gymnázium Karlovy Vary

Učitel: RNDr.Jan Thomas

 

Chemická olympiáda kat.A

Martin Zábranský

Gymnázium Litoměřická, Praha 9

Učitel: Mgr.Jana Ročková

 

Chemická olympiáda kat.E

Martin Vařeka

SPŠCH Pardubice

Učitel: Ing.Miroslav Pavlata

 

Biologická olympiáda

Michael Mikát

Biskupské gymnázium B.Balbína Hradec Králové

Učitel: PhDr. Ivo Králíček

 

Středoškolská odborná činnost SOČ

Soutěžní obor 02 – fyzika, 2. místo

Stanislav Fořt

Název práce: Stručný úvod do teorie letu sluneční plachetnice

Gymnázium Pierra de Courbertina, Tábor

Učitel: RNDr.Peter Žilavý,Ph.D.

 

Soutěžní obor 08 – ochrana a tvorba životního prostředí, 2. místo

Alžběta Elhottová

Název práce: Vstup antibiotik do prostředí a šíření antibiotické rezistence mezi půdními bakteriemi

Gymnázium Jana Valeriána Jirsíka, České Budějovice

Konsultantka: RNDr.Dana Elhottová,Ph.D.

 

Soutěžní obor 18 – informatika, 4. místo

Autor: Jan Hubík

Název práce: Hromadné zpracování dat o kosmickém záření

Gymnázium Dašická, Pardubice

Učitel:RNDr.Vladimír Vícha

 

Dějepisná olympiáda

Pavel Vajík

ZŠ Šaratice

Učitelka: Mgr. Gita Vespalcová

 

Olympiáda v češtině

Natálie Vydrová

PORG Praha 8, Lindnerova

Učitel:PhDr.Martin Valášek, Ph.D.

NJH > Výroční zprávy > Výroční zpráva 2009