Výroční zpráva 2012

3.7.2014

 • Historie

Ustavující schůzka zakladatelů, navržené správní rady a členů čestného předsednictva Nadace Jaroslava Heyrovského se konala 16.6.1993 v Institutu dětí a mládeže MŠMT v Praze 2. Byl projednán první návrh statutu a zakládací listiny.

Dne 10.9.1993 byla Nadace Jaroslava Heyrovského zaregistrována na Obvodním úřadu v Praze 2. Po přestěhování sídla nadace - IDM MŠMT- na začátku roku 1997 do Prahy 10 byla nadace přeregistrována u Obvodního úřadu v Praze 10 (15.10.1997).

Podle nového zákona o nadacích 227/1997 Nadace Jaroslava Heyrovského následně požádala o zápis do nadačního rejstříku už jako Nadační fond Jaroslava Heyrovského (od 3.3.1999).

 • Úvod

Zpráva o činnosti NFJH je zpracována za období kalendářního roku 2012. Hodnotí období, jehož činnosti byly zformulovány zasedáním správní rady v prosinci 2011 a upřesněny v červnu 2012 ( plán na 2.pololetí). Celkově je možno konstatovat, že byly splněny záměry pro rok 2012. NF JH vyvíjel aktivity v souladu s plánem i posláním NF JH.

 • Předávání Cen NF JH

se datuje od roku 1994, kdy byly ceny uděleny jednotlivě za originální řešení vítězi Matematické olympiády – programování, dále vítězi praktické části Biologické olympiády a dvěma autorům vítězné práce SOČ z fyziky.

Od roku 1996 se rozšířil počet oceňovaných soutěží dále o Matematickou olympiádu kat. A, Fyzikální olympiádu, Chemickou olympiádu kat. A a  kat. E, později byly přibrány i humanitní předmětové soutěže: Olympiáda v českém jazyce (OČJ) a Soutěž mladých historiků – později Dějepisná olympiáda.

Hlavní akcí NF JF je každoroční udílení Cen NF JH v prosinci navrženým laureátům ze SOČ a předmětových soutěží, vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

U příležitosti nedožitých 122. narozenin prof. Jaroslava Heyrovského (*20.12.1890)  se dne 17.prosince 2012  v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR (dále jen ÚFCH JH)  v Praze 8, Dolejškova ul. 3 již tradičně udělovaly Ceny Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského za rok 2012.

Obdrželo je celkem 11 středoškoláků z celé České republiky.- seznam dále

Ocenění autoři SOČ představili své oceněné práce ostatním kolegům a odpovídali na dotazy přítomných.

Na předávání Cen NF JH byli pozváni a oceněni i učitelé oceněných studentů. Za úspěchem v předmětových soutěžích stojí velmi často i učitelé, ačkoliv svorně tvrdili, že jejich žáci jsou tak výjimečně nadaní, že jejich pomoc ani nepotřebovali. Ale i kdyby to byla pravda, tak zájem učitele o výsledky svého žáka je motivující a povzbuzující.

Studenty a hosty přivítala jménem ústavu  Ing. Květoslava Stejskalová, CSc. a dále je pozdravil  prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc.,čestný předseda Akademie věd ČR. Za MŠMT vystoupila státní tajemnice  a náměstkyně ministra Ing.  Eva Bartoňová, která i tentokrát převzala nad touto akcí  osobní záštitu. Za NIDM se účastnili  dr. Eva Sneiderová . Krátkou přednášku a pořad o Jaroslavu Heyrovském  připravila Ing. Květa Stejskalová, CSc.. Se vzpomínkou na Jaroslava Heyrovského ve svém krátkém příspěvku vystoupil žák prof. J. Heyrovského  profesor dr. Vítěz Kalous, DrSc., který vzpomínal na osobní spolupráci s prof. Heyrovským.


I v tomto roce se uskutečnila akce, na které byli oceněni také učitelé či konzultanti vítězů  jednotlivých oborů SOČ, i když firma Intel na poslední chvíli od finanční podpory ustoupila.

Na akci se vedle NF JH a ÚFCH JH AV ČR dále podílel i Národní institut dětí a mládeže MŠMT. Předávání cen se vedle oceněných studentů zúčastnili i jejich učitelé, rodiče, konzultanti, předsedové ústředních komisí olympiád a další milí čestní hosté.

Akci  významně podpořila knihovna AV ČR.

Ceny NF JH 2012 předávali  Ing. Eva Bartoňová  společně s  Dr. Michaelem Heyrovským.

Po oficiální části byl prostor i na  neformální rozhovory s hosty a studenty.

Foto  najdete na www.njh.cz v rubrice Fotogalerie.

Ocenění studenti obdrželi finanční odměnu ve výši 2 000 Kč , diplom, plaketu J. Heyrovského a knihy z vydavatelství Academia.

Ocenění učitelé a konzultanti obdrželi Pamětní list, knižní odměnu a  plakát.

Seznam oceněných studentů a učitelů v příloze 1.

 • Sponzoři, partneři, patroni

NF JH získal v roce 20012  na základě smlouvy finanční dar od firmy Gamestar.

Nakladatelství Academia věnovalo oceněným studentům i učitelům hodnotné knižní dary prostřednictvím knihovny AV


 • Hodnocení akcí pro učitele a žáky středních škol

Jako každoročně i v roce 2012 se NFJH  spolupodílel prostřednictvím  členů správní rady NFJH K. Stejskalové a M. Heyrovského na  řadě popularizačních a vzdělávacích programů ÚFCH JH. Všechny zrealizované akce ÚFCH JH absolvovalo téměř 5470 účastníků  ze středních a základních škol  a široké veřejnosti (celkem 37 různých programů  - přehled na http://www.jh-inst.cas.cz/3nastroje/detail.php?p=28).  Akce jsou organizovány Ing. K. Stejskalovou, CSc., tajemnicí zástupce ředitele pro vědu a výchovu, která se vzdělávání a popularizaci v oboru přírodních věd  v ÚFCH JH věnuje dlouhodobě a mimo jiné byla oceněna medailí Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy (2011)  , stejně jako předtím (2010) oceněním České hlavičky.

Klíčovými společnými aktivitami ÚFCH JH a NFJH byly následující programy:

 • Tradiční akce Týdne vědy a techniky včetně Dnů otevřených dveří (8., 9. a 14.11.2012) navštívilo 475 zájemců.
 • Dvě desítky individuálních návštěv ÚFCH JH pod společným jmenovatelem "Seznamujeme se s vědou" absolvovalo téměř 740 studentů z 18 různých SŠ a VŠ.
 • Stánek ÚFCH JH s názvem Věda není nuda na Chemickém jarmarku (pořadatel VŠCHT Praha (13.9.2012) navštívilo ca 700 zájemců.
 • Stánek ÚFCH JH s názvem Věda není nuda na celostátní Muzejní noci v Národním muzeu v Praze, 9.6.2012 (od 18 do 24 hodin)  navštívilo 600 návštěvníků.
 • Chemické divadélko pod názvem "Posviť si citronem na duhu". zhlédly děti z MŠ Bojasova Praha 8 a 1.-3. tříd ZŠ Koperníkova v Teplicích;  celkem  13 představení pro 290 dětí.
 • Chemické workshopy pro žáky ZŠ „Chemie není nuda“ pořádáme sami nebo ve spolupráci s Agenturou HM, s.r.o. specializující se na program exkursí žáků ZŠ do Prahy. V roce 2012 proběhlo celkem 14 workshopů pro 305 žáků (ze 14 různých základních  škol z celé ČR).
 • Putovní výstava Příběh kapky v roce 2012 zrealizovala
  2 nové expozice (Děčín a Teplice), které navštívilo celkem téměř 1000 nových zájemců; celkový počet návštěvníků tak dosáhl 9500 (již 11 různých expozic).
 • Byly realizovány další dvě putovní výstavy s vědeckou tematikou - Nanosvět očima mikroskopů (Jihlava, listopad 2012); Jak se dnes dělá věda u Heyrovských (květen Teplice; listopad Praha)
 • S TMB Brno jsme spolupracovali na přípravě expozice výstavy Vynálezci a vynálezy, kterou v roce 2012 uspořádalo Národní muzeum v Praze, (XII/2012 - XII/2013) a připravujeme pro ně v rámci výstavy program doprovodných přednášek.
 • Správní rada

se sešla v průběhu roku 2012 celkem třikrát :

 • v červnu (účetní uzávěrka, výroční zpráva, plán 2012 –2.pololetí,
 • v listopadu (neúplná - příprava předávání cen)
 • v prosinci (vlastní předávání cen).
 • Správní orgány Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského

Členové správní rady:

 • Dr. Michael Heyrovský - zakladatel
 • Mgr. Jitka Černá – Heyrovská, místopředsedkyně
 • Mgr. Jitka Macháčková, předsedkyně, čestná předsedkyně SOČ
 • Doc. RNDr. Leo Boček,CSc. za matematickou olympiádu, (MFF UK Praha)
 • Prof. RNDr. Ivo Volf,CSc., předseda fyzikální olympiády (Univerzita Hradec Králové)
 • Doc. RNDr. Karel Holada, CSc.,
 • RNDr. František Zemánek, CSc. za chemickou olympiádu (Př F UK Praha)
 • Doc. Ing. Mgr. Petr Klán,CSc. – věd. pracovník Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i., místopředseda ÚK SOČ
 • Ing. Květoslava Stejskalová,CSc.,  tajemnice  zástupce  ředitele pro vědu a výchovu ÚFCH JH AV ČR, v.v.i.

Revizor:

 • Ing. Otto Hoffmann


 • Vztahy s veřejností

V mediích byly v souvislosti se slavnostním předáváním Cen NF JH zveřejněny informace v Českém rozhlasu (živý vstup), deníku Právo a v odborném metodickém časopisu SPN Chemie, Biologie, Zeměpis, 21.století

Průběžně je aktualizována www stránka NFJH (www.njh.cz), která byla spuštěna v roce1999.


 • Další osvětové aktivity

NF JH aktivně spolupracoval s Talentcentrem NIDM MŠMT (Ing. M. Fatková ), jeho vedoucí PhDr. Evou Schneiderovou. Další pracovníci NIDM se aktivně účastní předávání Cen.

Prostřednictvím předsedkyně, Ing. Stejskalové a Doc. Klána se NF JH účastní na pozvání nejrůznějších kulatých stolů, besed a přednášek v souvislosti s péčí o nadané studenty v rámci ČR - např. účastí na  tvůrčí dílně SOČ v Brně, semináři v Pardubicích, akcí České hlavy (hlavičky), Otevřené vědy, akcí Jihomoravského centra  atp.

Doc. Klán každoročně vede delegace českých studentů na mezinárodní soutěže (Intel ISEF v USA a evropskou soutěž EU Contest) a poznatky z  nich publikuje ve svém blogu na aktualne.cz.

Zástupkyně   NF JH se zúčastnila v září 2012  jako host mezinárodní výstavy EU Contest  Slovakia.


 • Stručná informace o hospodaření v roce 2012

Účetní zpracování provedla externě účetnická firma Mgr. Elišky Škorničkové.

Výsledky hospodaření kontroloval Ing. Otto Hoffmann se závěrem, že finanční prostředky byly vynaloženy hospodárně a v souladu se statutem NF JH.

Nadační fond Jaroslava Heyrovského hospodařil v roce 2012 se ziskem.

Nebyly proplaceny žádné mzdy ani odměny správní radě ani nikomu jinému.


 • Přehled poskytnutých nadačních příspěvků

11 x 2 000 Kč laureátům Cen NFJH – 22 tisíc Kč • Poděkování

patří všem členům správní rady a spolupracovníkům, kteří bez nároků na honoráře spolupracují obětavě s naším nadačním fondem.

Mimořádný objem práce odvedla paní Ing. Květa Stejskalová. S výstavou Příběh kapky o Jaroslavu Heyrovském spolu s celou řadou doprovodných akcí i mimo Prahu šíří dobré jméno profesora Jaroslava  Heyrovského. Svůj nesporný  podíl na úspěchu akcí má i pan dr. Michael Heyrovský, který je spoluautorem výstavy.

Velmi si ceníme pomoci paní Ing. Mirky Fatkové z NIDM MŠMT, vedení a dalším nejmenovaným pracovníkům Ústavu FCH JH AV, děkujeme nakladatelství Academia za přízeň, které se nám od nich dostává.


 • Základní informace o nadačním fondu Jaroslava Heyrovského
 • sídlo: Sámova 3, Praha 10
 • kontaktní adresa předsedkyně: 18000 Praha 8, Na Truhlářce 4,
 • Dr. Heyrovského do ústavu: ÚFCH JH AV ČR, Dolejškova 3, 182 23 Praha 8
 • fax předsedkyně: 284681229, mobil 777 910 661
 • www.njh.cz, info@njh.cz
 • bankovní spojení: 4565359/0800 (ČS a.s. Praha 2) - běžný účet
 • IČO : 60432047
 • Angl. název: Jaroslav Heyrovský Endowment Fund

 

Výroční zpráva o činnosti NF JH v roce 2012 byla projednána a  schválenana pravidelné výroční poradě správní rady dne 30.4.2013

Soubor:vz_2012_nfjh.docx.docxPopis:

NJH > Výroční zprávy > Výroční zpráva 2012