Výroční zpráva 2005

I. Plán činnosti NF JH na rok 2005
II. Zpráva o činnosti Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského v roce 2005

 1. Historie
 2. Úvod
 3. Předávání Cen
 4. Sponzoři, partneři, patroni
 5. Hodnocení semináře pro učitele středních škol
 6. Správní rada
 7. Správní orgány Nadačního fondu JH
 8. Vztahy s veřejností
 9. Další osvětové aktivity
 10. Stručná informace o hospodaření v roce 2005
 11. Přehled poskytnutých nadačních příspěvků nad 10 tisíc korun
 12. Poděkování
 13. Základní informace o NF JH

III. Revizní zpráva

 


I. Plán činnosti NF JH na rok 2005

 1. Seminář pro učitele (ve spolupráci s ÚFCH JH AV) - duben 2005
  (Dr. Heyrovský, Ing. Stejskalová, J. Macháčková, Dr. Zemánek, prof. Pacák)
  splněno 27.4.05.
 2. Reedice plakátu o prof.Heyrovském (M.Heyrovský, J.Macháčková, K.Chovanec)
  3.Q splněno, 4. Q, první předán prof.Pačesovi.
 3. Účast na tvůrčí dílně SOČ v Brně (J. Macháčková, O. Hoffmann, P. Klán)
  4.Q, splněno 10.-12.11.05.
 4. Příprava a předání Cen NF JH v prosinci 2005 (hlavní úkol, všichni)
  2.pololetí splněno 21.12.05.
 5. Metodické a osvětové aktivity (ve spolupráci s ústavem FCH JH AV)
  průběžně plněno.
 6. Doplnění správní rady a splnění náležitostí s tím spojených
  splněno 6.3.06 se zpětným datem 29.6.05.

II. Výroční zpráva o činnosti Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského za rok 2005

1. Historie

Ustavující schůzka zakladatelů, navržené správní rady a členů čestného předsednictva Nadace Jaroslava Heyrovského se konala 16.6.1993 v Institutu dětí a mládeže MŠMT v Praze 2. Byl projednán první návrh statutu a zakládací listiny.

Dne 10.9.1993 byla Nadace Jaroslava Heyrovského zaregistrována na Obvodním úřadu v Praze 2. Po přestěhování sídla nadace - IDM MŠMT - na začátku roku 1997 do Prahy 10 byla nadace přeregistrována u Obvodního úřadu v Praze 10 (15.10.1997).

Podle nového zákona o nadacích 227/1997 nadace J.H. následně požádala o zápis do nadačního rejstříku už jako Nadační fond Jaroslava Heyrovského (od 3.3.1999).

2. Úvod

Zpráva o činnosti NFJH je zpracována za období kalendářního roku 2005. Hodnotí období, jehož činnosti byly zformulovány zasedáním správní rady v prosinci 2004 a upřesněny v červnu 2005 (2.pololetí). Celkově je možno konstatovat, že byly splněny záměry pro rok 2005.

3. Předávání Cen

se datuje od roku 1994, kdy byly ceny uděleny jednotlivě za originální řešení vítězi Matematické olympiády - programování, dále vítězi praktické části Biologické olympiády a dvěma autorům vítězné práce SOČ z fyziky.

Od roku 1996 se rozšířil počet oceňovaných soutěží dále o MO-A, FO, CHO A a E, později byly přibrány i humanitní předmětové soutěže: Olympiáda v českém jazyce (OČJ) a Soutěž mladých historiků - později Dějepisná olympiáda.

Hlavní akcí NF JF je každoroční udílení Cen NF JH v prosinci navrženým laureátům ze SOČ a předmětových soutěží, vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

U příležitosti nedožitých 115. narozenin prof. Jaroslava Heyrovského (*20.12.1890) se ve středu 21. 12.2005 v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR v Praze 8, Dolejškova ul. 3 již tradičně udělovaly Ceny Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského za rok 2005. Obdrželo je celkem 13 středoškoláků z celé České republiky. (viz dále seznam) Ocenění autoři SOČ představili své oceněné práce ostatním kolegům a odpovídali na dotazy přítomných.

Studenty přivítal ředitel ústavu Prof. RNDr. Petr Čársky, DrSc., dále je pozdravil Prof. RNDr.Václav Pačes, DrSc.,předseda Akademie věd ČR a zástupce ministerstva školství. Vedle prof. Zahradníka, čestného předsedy Akademie věd ČR, pohovořil o profesoru Heyrovském i Prof. RNDr. Robert Kalvoda, DrSc., který česky komentoval dokumentární film Oscilografická polarografie, jehož je spoluautorem.

Na akci se vedle NF JH a ÚFCH JH AV ČR dále podílel i Národní institut dětí a mládeže MŠMT. Předávání cen se vedle oceněných studentů zúčastnili i jejich učitelé, rodiče, konzultanti, předsedové ústředních výborů olympiád a další milí čestní hosté.

Ceny NF JH 2005 předával čestný předseda Akademie věd ČR prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc. společně s paní Mgr. Jitkou Černou-Heyrovskou. Po oficiální části byl prostor i k neformálním rozhovorům s hosty a studenty.

Nejúspěšnější české středoškolské studentce v chemii Evě Pluhařové, která se na předání cen omluvila, byla cena předána individuálně.

Ocenění studenti obdrželi finanční odměnu ve výši 2 000 Kč, diplom a knihy z vydavatelství Academia.

Laureáti Cen Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského 2005 a jejich učitelé

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA KAT. A

František Konopecký,

Gymnázium L.Jaroše, 769 14 Holešov,Palackého 524

Učit. Mgr.Eva Maňásková

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - PROGRAMOVÁNÍ

Daniel Marek,

Gymnázium Ch. Dopplera, Zborovská 45, 150 00 Praha 5,

Učit. Ing.Jiří Prokop

FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA

Pavel Matlocha,

Gymnázium Frýdek Místek

Učit.:Mgr. Miroslav Vaclík

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST - SOČ (soutěž samost. prací)

obor 01 - matematika a matematická informatika

2.místo - Stanislav Basovník

Gymnázium Kroměříž,Masarykovo nám.496, 767 01

Vícerozměrná Mandelbrotova množina

kons.:Doc.dr.ing.Michal Beneš,ČVUT

obor 03 - chemie

3.místo - Klára Veselská, Petra Drozdová, Jiřina Procházková

Střední zdravotnická škola Em.Pottinga, Pottingova 2, Olomouc 77200

Stanovení vybraných prvků v plodech lísky turecké pomocí absorpční spektrometrie

učit. RNDr.Jiří Stranyánek

obor 02 - fyzika

3.místo - Zdena Druckmullerová

Gymnázium Brno-Řečkovice, T.Novákové 2, 621 00 Brno

Momentová metoda analýzy slunečního spektra

Učit.: Mgr.Michaela Černá

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

Martin Minařík

Gymnázium, Lesní čtvrť 1364, 76001 Zlín

Učit.: RNDr. Jaroslava Hilbertová

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA

kategorie A

Eva Pluhařová

adresa školy: Gymnázium Ostrov, Studentská 1205, 36301 Ostrov

učitel:RNDr.Vladimír Vít

kategorie E

Zdeněk Bureš

škola: SPŠ a VOŠCH, Na Třísle 135, 530 88 Pardubice

Učit. Ing.Hana Hemerová

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA

Zuzana Egertová

Gymnázium, Letná 263, 471 25 Mimoň

Učit. Mgr.Markéta Nolová

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE II.KAT.

Pavlína Hubková

Gymnázium, Stará cesta 363, 331 01 Plasy

Učit. Mgr. Hana Kovaříková

4. Sponzoři, partneři, patroni

NF JH získal v roce 2005 další spolupracovníky a sponzory. Nakladatelství Academia věnovalo oceněným knihy v hodnotě 4 862 Kč.

V závěru roku jsme obdrželi dar od firmy Forpex (dr.Pexa),

NF JH zajišťoval reklamu pro Lesy ČR s.p na 27.CP SOČ v Opavě a ze získaných prostředků financoval část nákladů přehlídky.

5. Hodnocení semináře pro učitele středních škol

Informační seminář pro učitele se uskutečnil 27.4.2005 v Ústavu fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR.

Organizačně jej připravila Ing.Stejskalová společně s Dr.Heyrovským a Přírodovědeckou fakultou UK Praha. V přednáškovém sále naslouchalo 5 přednášejícím celkem 30 středoškolských učitelů chemie, převážně z pražských škol a středočeského kraje, kteří obdrželi sborník přednášek, CD s presentacemi a starší verzi plakátu.

Sylaby přednášek byly zveřejněny na www.njh.cz a jsou také v příloze této zprávy.

6. Správní rada

se sešla v průběhu roku 2005 celkem třikrát:

 • v červnu (účetní uzávěrka, výroční zpráva, plán 2005, doplnění správní rady )
 • v listopadu (neúplná - příprava předávání cen)
 • v prosinci (vlastní předávání cen).

7. Správní orgány Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského

Členové správní rady:

 • Dr.Michael Heyrovský, zakladatel (ÚFCH JH AV ČR)
 • Mgr. Jitka Černá - Heyrovská, místopředsedkyně
 • Mgr. Jitka Macháčková, předsedkyně, předsedkyně SOČ
 • Doc. RNDr. Leo Boček, CSc. za matematickou olympiádu (předtím dlouholetý předseda ÚK MO, MFF UK Praha)
 • Prof. RNDr. Ivo Volf, CSc.,předseda fyzikální olympiády (Univerzita Hradec Králové)
 • Doc. RNDr. Karel Holada, CSc., bývalý proděkan PedF UK Praha
 • RNDr. František Zemánek, CSc. za chemickou olympiádu (PřF UK Praha)

Správní rada byla za odstoupivšího Mgr. Petra Pajkrta , bývalého ředitele IDM MŠMT a za zesnulého RNDr. Jana Stoklasu s účinností od 29.6.2005 doplněna o nové členy (viz kopie nového výpisu ):

Doc. Ing. Mgr. Petra Klána, CSc. - věd.pracovníka Ústavu Informatiky AV ČR, dlouholetého spolupracovníka NF JH;

Ing. Květoslavu Stejskalovou, CSc., vědeckou tajemnici ÚFCH JH AV ČR

Revizor

Ing. Otto Hoffmann, NIDM MŠMT Praha

8. Vztahy s veřejností

V mediích byly v souvislosti se slavnostním předáváním Cen NF JH zveřejněny informace v Českém rozhlasu (Regina) další živý vstup do vysílání Čro Praha, ve VTM Science, deníku Právo a v odborném metodickém časopisu SPN Chemie, Biologie, Zeměpis.

Průběžně je aktualizována www stránka NFJH ( www.njh.cz ), která byla spuštěna v r.1999. Sledovanost stránek se oproti roku 2004 (průměr Q: 1486 návštěvníků) zvýšila o 54 % (Q 2005: 2295 návštěvníků). Nejčastěji hledané slovo bylo polarografie (2005), v roce 2004 heyrovsky polarographic method.

9. Další osvětové aktivity

NF JH aktivně spolupracoval s Talentcentrem NIDM MŠMT (Ing. M. Fatková ), jeho vedoucí Mgr. Ludvík Starosta a vedoucí odd.marketingu NIDM Ing. Hoffmann se pravidelně účastní předávání Cen.

Ing. Hoffmann zajišťoval fotodokumentaci z předávání cen.

Prostřednictvím předsedkyně, ing. Hoffmanna a Doc. Klána se NF JH účastní na pozvání nejrůznějších kulatých stolů, besed a přednášek v souvislosti s péčí o nadané studenty v rámci ČR -např.účastí na druhé tvůrčí dílně SOČ v Brně (4.Q) , semináři v Pardubicích atp.

Dle plánu byla provedena aktualizace a reedice plakátu o Prof.Heyrovském (doplnění M. Heyrovský, graf. úprava a tisk firma Eskira ak.malíře K.Chovance)

10. Stručná informace o hospodaření v roce 2005

Účetní zpracování provedla externě účetnická firma Mgr. Elišky Škorničkové.

Rok 2005 se dle nových předpisů účtoval systémem podvojného účetnictví.

NF JH na základě kontroly MF ČR musel vrátit částku za tisk metodického materiálu ze semináře v listopadu 2001, na který dostal dotaci od MŠMT.Ve stejné výši fond zaplatil i penále. Na základě žádosti fondu s vysvětlením administrativní chyby byly obě částky FÚ v Praze 10 nadačnímu fondu vráceny zpět. (více v kopii dopisu FÚ)

Na doporučení ČS,a.s. byly převedeny na efektivnější formu devizový a běžný účet, byl zrušen a nově obnoven termínový vklad.

Výsledky hospodaření kontroloval Ing. Otto Hoffmann se závěrem, že finanční prostředky byly vynaloženy hospodárně a v souladu se statutem NF JH (viz revizní zpráva).

Příjmy: -celkem 46 621 Kč

1.Úroky 1 621,-

2.Dary (přehled přijatých darů)

Forpex 25 tisíc Kč

1 350 Kč PP Agency sro

3. za realizaci reklamy

na 27.CP SOČ od Lesů ČR 20 tisíc Kč

Výdaje: celkem 62 127 Kč

Hospodářský výsledek: - 14 155 Kč (ztráta)

Režijní výdaje - viz pokladní deník

Výkaz majetku:

Peníze v hotovosti k 1.1.2005 3 995 Kč, k 31.12.2005 6 790,50 Kč

Bankovní účty: 1.1.05 274 623 Kč, k 31.12.2005 279 826 Kč, z toho na běžném účtu 56 115 Kč, 200 151 Kč na termínovaném vkladu a 977 USD na devizovém účtu ( 23 559 Kč)

Nebyly proplaceny žádné mzdy ani odměny správní radě.

11. Přehled poskytnutých nadačních příspěvků (nad 10 tis.Kč)

11 x 2 000 Kč laureátům Cen NFJH - 22 tis.Kč;

příspěvek na uhrazení nákladů 27.CP SOČ v Opavě 16 tis.Kč

12. Poděkování

patří všem, kteří bez nároků na honoráře spolupracují obětavě s naším nadačním fondem. Velmi si ceníme pomoci paní Ing. Mirky Fatkové z NIDM MŠMT, vedení a dalším nejmenovaným pracovníkům Ústavu FCH JH AV, děkujeme redakci časopisu Vesmír a nakladatelství Academia za přízeň, které se nám od nich dostává. Dále děkujeme Fóru dárců za metodickou pomoc.

13. Základní informace o nadačním fondu Jaroslava Heyrovského

 • sídlo: Sámova 3, Praha 10;
 • kontaktní adresa předsedkyně : 18000 Praha 8, Na Truhlářce 4, Dr. Heyrovského do ústavu: ÚFCH JH AV ČR, Dolejškova 3, Praha 8;
 • fax předsedkyně : 284681229, mobil 777 910 661;
 • www.njh.cz , ;
 • bankovní spojení:4565359/0800 (ČS a.s. Praha 2);
 • IČO : 60432047;
 • anglický název : Jaroslav Heyrovský Endowment Fund;

Výroční zpráva o činnosti NF JH v roce 2005 byla projednána a schválena na pravidelné poradě správní rady dne 21.6.2006.


III. Revizní zpráva Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského za rok 2005

Po prostudování všech předložených dokumentů mohu konstatovat tyto závěry:

 1. Činnost Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského se vyvíjí v souladu se Statutem Nadačního fondu
 2. Veškeré vynaložené prostředky byly vynaloženy hospodárně a v souladu s cíli a posláním NF JH
 3. Pokud NF JH dosáhne kladného hospodářského výsledku, zisk nerozděluje, ale výhradně jej používá na další svoji činnost
 4. Je třeba ocenit, že se podařilo získat další spolupracovníky a sponzory - Nakladatelství Academia Forpex, s.p. Lesy ČR na 27.CP SOČ v Opavě
 5. Lepší se i otázka působení na veřejnost, zejm. aktualizovaná internetová stránka
 6. Spolupráci s NIDM MŠMT, bude nutno pro další období dořešit, protože Ing. Hoffmann (oficiální zástupce NIDM v NF JH) již není zaměstnancem NIDM (zůstává nadále členem správních orgánů NF JH)
 7. Účetní firma Mgr. Elišky Škorničkové zpracovává účetnictví přehledně, věcně správně a od roku 2005 včetně systémem podvojného účetnictví

Výsledek hospodaření roku 2005 - ztráta 14 155,- Kč

Peníze v hotovosti k 1.1.2005 3 995,- Kč

k 31.12.2005 6 790,50 Kč

Bankovní účty k 1.1.2005 274 623,- Kč

k 31.12.2005 279 825,- Kč

z toho na běžném účtu 56 115,- Kč, na termínovaném vkladu 200 151,- Kč a na devizovém účtu 977 USD (23 559,- Kč)

Uvedený přehled souhlasí se skutečností

Shrnutí

Závěrem revizní zprávy konstatuji, že Nadační fond Jaroslava Heyrovského rozvíjí svoji činnost a hospodaří se získanými prostředky plně v souladu se svým Statutem a veškeré prostředky vynakládá hospodárně.

V Praze dne 15.6.2006

Vypracoval: Ing. Otto Hoffmann v.r.

 

NJH > Výroční zprávy > Výroční zpráva 2005