Výroční zpráva 2013

3.7.2014

Soubor:
nfjh_zprava2013_kveta.docx.docx
Formát:
docx
Velikost:
19kB

Schválena na zasedání správní rady NF JH dne 17.6.2014 s připomínkami  

 

Historie

 

Ustavující schůzka zakladatelů, navržené správní rady a členů čestného předsednictva Nadace Jaroslava Heyrovského se konala 16.6.1993 v Institutu dětí a mládeže MŠMT v Praze 2.

Byl projednán první návrh statutu a zakládací listiny.

Dne 10.9.1993 byla Nadace Jaroslava Heyrovského zaregistrována na Obvodním úřadu v Praze 2. Po přestěhování sídla nadace - IDM MŠMT- na začátku roku 1997 do Prahy 10 byla nadace přeregistrována u Obvodního úřadu v Praze 10 (15.10.1997).

Podle zákona o nadacích 227/1997 Nadace Jaroslava Heyrovského následně požádala o zápis do nadačního rejstříku už jako Nadační fond Jaroslava Heyrovského (od 3.3.1999).

NIDM MŠMT byl ministerstvem ke dni 31.12.2013 zrušen, takže NF JH řeší novou  adresu.

Úvod

 

Zpráva o činnosti NFJH je zpracována za období kalendářního roku 2013. Hodnotí období, jehož činnosti byly zformulovány zasedáním správní rady v prosinci 2010 a upřesněny v červnu 2012 ( plán na 2.pololetí). Celkově je možno konstatovat, že byly splněny záměry pro rok 2013. NF JH vyvíjel aktivity v souladu s plánem i posláním NF JH.

 

Předávání Cen NF JH

 

se datuje od roku 1994, kdy byly ceny uděleny jednotlivě za originální řešení vítězi Matematické olympiády – programování, dále vítězi praktické části Biologické olympiády a dvěma autorům vítězné práce SOČ z fyziky.

Od roku 1996 se rozšířil počet oceňovaných soutěží dále o Matematickou olympiádu kat. A, Fyzikální olympiádu, Chemickou olympiádu kat. A a  kat. E, později byly přibrány i humanitní předmětové soutěže: Olympiáda v českém jazyce (OČJ) a Soutěž mladých historiků – později Dějepisná olympiáda.

Hlavní akcí NF JF je každoroční udílení Cen NF JH v prosinci navrženým laureátům ze SOČ a předmětových soutěží, vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

U příležitosti nedožitých 123. narozenin prof. Jaroslava Heyrovského (*20.12.1890)  se dne 16. prosince 2013  v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR v Praze 8, Dolejškova ul. 3 již tradičně udělovaly Ceny Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského za rok 2013.

Obdrželo je celkem 10 středoškoláků z celé České republiky.- seznam dále.

Ocenění autoři SOČ představili své oceněné práce ostatním kolegům a odpovídali na dotazy přítomných.

Na předávání Cen NF JH byli pozváni a oceněni i učitelé oceněných studentů. Za úspěchem v předmětových soutěžích stojí velmi často i učitelé, ačkoliv svorně tvrdili, že jejich žáci jsou tak výjimečně nadaní, že jejich pomoc ani nepotřebovali. Ale i kdyby to byla pravda, tak zájem učitele o výsledky svého žáka je motivující a povzbuzující.

Studenty a hosty přivítala  jménem ústavu Ing. Stejskalová, dále je pozdravil  prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc.,čestný předseda Akademie věd ČR.  Přednášku a pořad o Jaroslavu Heyrovském  připravila Ing. Květ. Stejskalová, CSc.

Opět se uskutečnila akce, na které byli oceněni také učitelé či konzultanti vítězů  jednotlivých oborů SOČ.

Na akci se vedle NF JH a Ústavu FCH JH AV ČR dále podílel i Národní institut dětí a mládeže MŠMT. Předávání cen se vedle oceněných studentů zúčastnili i jejich učitelé, rodiče, konzultanti, předsedové ústředních komisí olympiád a další milí čestní hosté.

Akci  podpořila knihovna AV ČR a   firma GameStar.

Ceny NF JH 2013 předával   Dr. Michael Heyrovský.

Po oficiální části byl prostor i na  neformální rozhovory s hosty a studenty.

Fotodokumentace   je na www.njh.cz v rubrice Fotogalerie.

Ocenění studenti obdrželi finanční odměnu ve výši 3 000 Kč , diplom a knihy z vydavatelství Academia a pamětní medaili ústavu.

Ocenění učitelé a konzultanti obdrželi  finanční odměnu 1 000 Kč, Pamětní list, knižní odměnu a  plakát. Pokud byli dva, finanční odměna se dělila napůl.

Seznam oceněných studentů a učitelů v příloze 1.

Sponzoři, partneři, patroni

 

NF JH nezískal v roce 20013 nové  sponzory.

Nakladatelství Academia věnovalo oceněným studentům i učitelům hodnotné knižní dary. prostřednictvím knihovny AV

 

Hodnocení akcí pro učitele a žáky středních škol

 

V roce 2013 uspořádal ÚFCH JH řadu akcí pro středoškolské studenty a pedagogy, které se odehrávají rovněž pod hlavičkou NF JH  (organizačně byly akce zajišťovány tajemnicí zástupce ředitele pro vědu a výchovu  ing. K. Stejskalovou, CSc.).

Jednalo se o 70 různých popularizačních a vzdělávacích akcí pro studenty VŠ, žáky SŠ a ZŠ, předškoláky MŠ a zájemce z široké veřejnosti, které navštívilo celkem 4610 návštěvníků.

Nejvýznamnějšími programy byly:

 • Dny otevřených dveří ÚFCH JH (7. a 8.11.2013) a další naše akce v rámci Týdne vědy a techniky 2013 (celkem 965 účastníků);
 • putovní výstava věnovaná J. Heyrovskému a jeho výzkumu v oboru polarografie s názvem Příběh kapky úspěšně pokračovala dvěma novými výstavami  - ve Žďáru nad Sázavou (budova BiGy) a Železném Brodu (galerie SUPŠS). Celkový počet jejich návštěvníků za roky 2009 - 2013 tak vzrostl na 10 300 (dosud proběhlo 13 různých výstav. Virtuální podoba výstavy je aktualizována na její webové stránce http://www.jh-inst.cas.cz/heyrovsky);
 • krásy chemie a principy vědeckého bádání vědci představili široké veřejnosti opět svým tradičním stánkem s pokusy Věda není nuda na veletrhu Chemický jarmark (září 2013);
 • pro žáky 23 středních škol pokračoval program workshopů či popularizačních přednášek a exkursí (celkem 1495 účastníků);
 • žáci z 22 základních škol z celé ČR absolvovali celkem 28 workshopů Chemie není nuda (595 žáků) a 8 chemických divadel představujících chemii a profesi vědce pod názvem Posviť si citronem na duhu (160 žáků);
 • pro 125 dětí z 5 MŠ bylo sehráno 6 představení tohoto chemického divadla;
 • 27 středoškoláků docházelo celoročně na odborné praxe či mimoškolní odborné stáže (v projektu AV ČR Otevřená věda III, ÚFCH JH Tři nástroje, BiGY ze Žďáru n. Sázavou Přírodní a technické obory - výzva pro  budoucnost);
 • 11 talentovaných středoškoláků z celé ČR navštívilo Letní školu o nanomateriálech a nanotechnologiích STUDENT 757 (týden v srpnu 2013);
 • proběhl již 8. ročník výstavy amatérských uměleckých prací vědců z ÚFCH JH s názvem Nejen prací živ je vědec (prosinec 2013);
 • návštěvníkům akcí DOD 2013 byla představena mikroskopická pracoviště ústavu a jejich výzkum v oboru nanomateriálů a nanotechnologií putovní výstavou fotografií Nanosvět očima mikroskopů (Praha, listopad 2013);
 • několikaleté zapojení vědců do pestré palety aktivit projektu Otevřená věda I až III bylo představeno výstavou posterů a fotografií s názvem Žijeme Otevřenou vědou (červen-srpen 2013);
 • Ústav byl opět spoluorganizátorem každoročního předávání Cen Nadačního fondu J. Heyrovského talentovaným SŠ studentům z celé ČR.

Podrobný přehled všech akcí i s bohatou fotogalerií přináší odkaz ZKUS VĚDU U NÁS 2013 stránek popularizačního a vzdělávacího projektu ústavu Tři nástroje (http://www.jh-inst.cas.cz/3nastroje).

Správní rada

 

se sešla v průběhu roku 2013 celkem třikrát :

 • v dubnu (účetní uzávěrka, výroční zpráva, plán 2013 –2.pololetí, ),
 • v listopadu (neúplná - příprava předávání cen)
 • v prosinci (vlastní předávání cen).

Správní orgány Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského

 

Členové správní rady:

 • Dr. Michael Heyrovský - zakladatel
 • Mgr. Jitka Černá - Heyrovská, místopředsedkyně
 • Mgr. Jitka Macháčková, předsedkyně,čestná předsedkyně SOČ
 • Doc. RNDr. Leo Boček,CSc. za matematickou olympiádu, (MFF UK Praha)
 • Prof. RNDr. Ivo Volf,CSc., předseda fyzikální olympiády (Univerzita Hradec Králové)
 • Doc. RNDr. Karel Holada, CSc., Ped F UK, VŠCHT
 • RNDr. František Zemánek, CSc. za chemickou olympiádu (Př F UK Praha)
 • Doc. Ing. Mgr. Petr Klán,CSc. , ČVUT Praha
 • Ing. Květoslava Stejskalová,CSc.,  tajemnice  nám. ředitele ÚFCH JH AV Praha, místopředsedkyně

Revizor:

 • Ing. Otto Hoffmann


Paní Mgr. Jitka Černá požádala správní radu o výměnu ve funkci hospodaření s finančními prostředky (stykem s bankou) vzhledem ke své dlouhodobé nepřítomnosti v ČR. Správní rada touto funkcí pověřila Ing. Kv. Stejskalovou, CSc.  a současně ji zvolila druhou místopředsedkyní.

 

Vztahy s veřejností

V mediích byly v souvislosti se slavnostním předáváním Cen NF JH zveřejněny informace v Českém rozhlasu (živý vstup), deníku Právo a v odborném metodickém časopisu SPN Chemie, Biologie, Zeměpis,  v časopisu 21.století

Průběžně je aktualizována www stránka NFJH (www.njh.cz), která byla spuštěna v roce1999. (viz graf sledovanosti.

Další osvětové aktivity

NF JH aktivně spolupracoval s Talentcentrem NIDM MŠMT (Ing. M. Fatková ). Další pracovníci NIDM se aktivně účastní předávání Cen.

Prostřednictvím předsedkyně a ing. Stejskalové se NF JH účastní na pozvání nejrůznějších kulatých stolů, besed a přednášek v souvislosti s péčí o nadané studenty v rámci ČR - např. účastí na  tvůrčí dílně SOČ v Brně, semináři v Pardubicích, akcí České hlavy (hlavičky), Otevřené vědy, akcí Jihomoravského centra  atp.

 

Stručná informace o hospodaření v roce 2013

Účetní zpracování provedla externě účetnická firma Mgr. Elišky Škorničkové.

(Výsledky hospodaření kontroloval Ing. Otto Hoffmann se závěrem, že finanční prostředky byly vynaloženy hospodárně a v souladu se statutem NF JH. (viz revizní zpráva)

Nadační fond Jaroslava Heyrovského hospodařil v roce 2013 se ztrátou  - 119 571 Kč.Výkaz majetku:

Peníze v hotovosti k 1.1.2013 …......-577 Kč

                             k 31.12.2013.........471 Kč

Bankovní účty:

na běžném účtu             k 1.1.2013        158 295 Kč

                                      k 31.12.2013     24 977 Kč


devizový účet:         21 489  Kč (hodnota v Kč je ovlivněna kurzem dolaru) , na tomto účtu nebyl pohyb


Celkem zbytek  na obou účtech:  46 466 Kč

NF JH musel dle  předem uzavřené smlouvy dočerpat  finanční dar z předchozího roku 2012 v roce 2013 ( celkem 119 tis Kč )z daru firmy GameStar dle loterijního zákona.


Nebyly proplaceny žádné mzdy ani odměny správní radě ani nikomu jinému.


 

 1. Přehled poskytnutých nadačních příspěvků

 

12 x 3 000 Kč laureátům Cen NFJH – 36 tisíc Kč

12 x 1 000 Kč učitelům vítězů   12 000 Kč

18 x 1 000 Kč učitelům či konzultantům vítězů SOČ   18 000 Kč  (jedna ½ odměna ve výši 500 Kč se vrátila poštou)

Příspěvek na letní školu pro 2 studenty (2x 4000 Kč) - celkem 8 000 Kč..Poděkování

 

patří všem členům správní rady a spolupracovníkům, kteří bez nároků na honoráře spolupracují obětavě s naším nadačním fondem.

Mimořádný objem práce odvedla paní Ing. Květa Stejskalová. S výstavou Příběh kapky o Jaroslavu Heyrovském spolu s celou řadu doprovodných akcí i mimo Prahu šíří dobré jméno prof. Heyrovského. Svůj nesporný  podíl na úspěchu akcí má i pan dr. Michael Heyrovský, který spolupracuje nejenom autorsky, ale i organizačně.

Velmi si ceníme pomoci paní Ing. Mirky Fatkové z NIDM MŠMT, vedení a dalším nejmenovaným pracovníkům ÚFCH JH AV ČR, děkujeme nakladatelství Academia za přízeň, které se nám od nich dostává.


Základní informace o nadačním fondu Jaroslava Heyrovského

 

 • sídlo: Sámova 3, Praha 10 (do 31.12.2013)
 • kontaktní adresa předsedkyně: 180 00 Praha 8, Na Truhlářce 4,
 • Dr. Heyrovský do ústavu: ÚFCH JH AVČR, Dolejškova 3, 182 23 Praha 8
 • fax předsedkyně: 284681229, mobil 777 910 661
 • www.njh.cz, info@njh.cz
 • bankovní spojení: 4565359/0800 (ČS a.s. Praha 2) - běžný účet
 • IČO : 60432047
 • Angl. název: Jaroslav Heyrovský Endowment Fund


Výroční zpráva o činnosti NF JH v roce 2013 byla projednána   na pravidelné (výroční) poradě správní rady dne 17.6.2014Příloha 1

Ocenění studenti a jejich učitelé za rok 2013


MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

kategorie A a Programování


 

jménoŠtěpán Šimsa
školaAbsolvent -Gymnázium J. Jungmanna, Svojsíkova 1,  Litoměřice
Další oceněníVyhrál dvě národní matematické olympiády: kategorii A a kategorii Programování - na 54.Mezinárodní Matematické Olympiádě v Santa Marta (Kolumbie)získal zlatou medaili -na 25. MO v informatice v Brisbane (Australie)získal bronzovou medaili
učitelMgr. Jitka Putnarová

FYZIKÁLNÍ OYMPIÁDA

 

jménoLubomír Grund
školaAbsolvent - Gymnázium Ch. Dopplera ,Zborovská 45, Praha 5 – dnes student MFF UK
Další oceněnívítěz FO 2013 - na 44.mezinárodní fyzikální olympiádě v Kodani (Dánsko) získal stříbrnou medaili,  
učitelMgr. Štěpánka Jirošová


 

jménoMiroslav Hanzelka
školaAbsolvent -Gymnázium Žitavská , Česká Lípa
Další ocenění-na 44.mezinárodní fyzikální olympiádě v Kodani (Dánsko) získal stříbrnou medaili na 7. mezinárodní olympiádě v astronomii a astrofyzice ve Valos (Řecko)- úspěšný řešitel
učitelMgr. Zdeněk Ježák


CHEMICKÁ  OLYMPIÁDA

kat. A

 

jménoKamil Maršálek – získal Cenu NF JH i loni
školaAbsolvent -Klvaňovo Gymnázium  a SOŠ zdravotnická a sociální Kyjov
Další ocenění- na 45.IChO v Moskvě (Rusko)  získal stříbrnou medaili
učitelMgr. Jiří Ondráček


ChO – kat.E

 

jménoDominik Madea
školaStřední průmyslová škola Otrokovice
Další ocenění 
učitelMgr. Vlastimil Šnajdar

 

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

jménoMagdalena Holcová -
školaAbsolventka -Gymnázium Botičská 1, Praha 2,
Další ocenění24.MBO v Bernu (Švýcarsko) získala stříbrnou medaili , Cenu NF JH obdržela i loni, vítězka SOČ v oboru geologie, geografie
učitelMgr. Petr Šíma


STĚDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST -SOČ

 Obor 03 chemie – 1.místo
Název práceChalkogenidové skelné luminofory pro fotoniku
jménoJan Hrabovský
školaAbsolvent -Gymnázium J.Ressela , Chrudim
Další oceněníStudent 757 – Cena NF JH účast na INTEL ISEF
KonzultantProf. Ing. Miloslav Frumar,DrSc.,Univerzita Pardubice, ChTF


 

 Obor 05 geologie,geografie -5. místo
Název práceMineralogický průzkum území Ašska a Chebska
jménoJiří Bufka, Anna Vaňková
školaGymnázium Cheb, Nerudova 7,
Další oceněníNávrh na účast v mezinárodní soutěži
učitelRadka Králová


 

 Obor 06 Zdravotnictví – 3.místo
Název práceKochleární implantát a jeho přínos pro mladé lidi
jménoTomáš Černý
školaStřední .zdravotnická škola Opava, Dvořákovy sady 2
Další ocenění 
učitelMgr. Marcela Lasáková


 

 Obor 18 – informatika - místo
Název práceČištění ulic.cz – s námi nezapomenete přeparkovat své auto
jménoPetr Tomášů
školaStřední průmyslová, hotelová a zdravotnická  škola Uherské Hradiště, Kollárova
Další ocenění 
konzultantMarek Pinkava


OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE

jménoZuzana Prokopová
školaGymnázium Na Vítězné pláni 1160/1,Praha 4
Další ocenění 
učitelMgr. Eva Podzimková


DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA

jménoJessica Cusacková
škola3.ZŠ  Okružní 2331, 26901 Rakovník
učitelMgr. Irena Náprstková


Ocenění učitelé a konzultanti vítězných prací SOČ.

Soutěžní obor SOČUčitel/ konzultant
01Prof. RNDr. Pavel Pech, CSc.
02Mgr. Jiří Bartoš,Ph. D.
03Mgr. Klára Jelinková
04RNDr. Jana Dobroruková RNDr. Věra Čapková
05Mgr. Stanislav Vosolsobě
06PhDr. Mgr. Marcela Helešicová
07Ing. Petr Elzner,Ph. D.
08Mgr. Lukáš Bjolek RNDr. Jaroslav Koleček, Ph. D.
09Ing. Jaroslav Hodál
10Mgr. Jarmila Ichová Mgr. Pavel Kavřík
11Ing. Arch. Romana Augustinová
12Mgr. Martin Hedeja
13Ing. Naďa Bláhová, Ph. D. RNDr. Jiřina Svobodová
14Martin Skýpala
15Mgr. Olga Thamová
16Mgr. Eva Hurychová
17Mgr. Jan Kratochvíl
18Jakub Streit


Pozn. Omluveným učitelům či konzultantům byla finanční odměna zaslána peněžní poukázkou

NJH > Výroční zprávy > Výroční zpráva 2013