Výroční zpráva 2004

16.12.2005

Zpráva o činnosti NFJH je zpracována za období kalendářního roku 2004. Hodnotí období, jehož činnosti byly zformulovány zasedáním správní rady v červnu a upřesněny v říjnu .2004. Celkově je možno konstatovat, že byly splněný záměry pro rok 2004. Během roku se uskutečnila tři zasedání správní rady, o kterých jsou pořízeny zápisy.

Hlavní akce NF JH v roce 2004

Hlavní akcí NF JF bylo každoroční udílení Cen NF JH v prosinci navrženým laureátům ze SOČ a předmětových soutěží, vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Předání Cen NF JH

V předvečer nedožitých 114. narozenin prof. Jaroslava Heyrovského (*1890) se ve čtvrtek   16. 12.2004 v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR v Praze 8, Dolejškova ul. 3 již tradičně udělovaly Ceny Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského za rok 2004 . Obdrželo je celkem 12 středoškoláků z celé České republiky. Získávají je navržení vítězové předmětových olympiád z matematiky a programování, z biologické, chemické a fyzikální olympiády, vybraní laureáti Středoškolské odborné činnosti - letos byli vybráni čtyři z 260 finalistů této největší české tvůrčí soutěže pro středoškoláky, ale nezapomnělo se ani na vítězky dějepisné olympiády a Olympiády v českém jazyce.

Ke studentům vedle prof. Zahradníka, čestného předsedy Akademie věd ČR, promluvil i náměstek ministryně školství dr. Jaroslav Mullner. Ocenění sočkaři představili ostatním kolegům své vítězné práce.

Na akci se vedle NF JH a Ústavu FCH JH AV ČR dále podílel i Institut dětí a mládeže MŠMT. Akce se vedle oceněných studentů zúčastnili i jejich učitelé, rodiče, konzultanti, předsedové ústředních výborů olympiád a čestní hosté.

Ceny NF JH 200 předával čestný předseda Akademie věd ČR prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc. společně s paní Mgr. Jitkou Černou-Heyrovskou. Jednomu z účastníků (Filip Kolář z Č. Budějovic) byla cena předána osobně při semináři na Přírodovědecké fakultě UK.

Ocenění studenti obdrželi finanční odměnu, diplom a předplatné časopisu Vesmír , ocenění učitelé obdrželi pamětní list a CD (obsah Vesmíru) z vydavatelství Academia. V mediích byly informace v Českém rozhlasu, ve VTM a deníku Právo. ( Přehled oceněných studentů viz příloha 1)

I NTEL ISEF 2004 - mezinárodní soutěž vědeckotechnických aktivit mládeže v USA. Cestu české delegace finančně zajistila firma Intel prostřednictvím své agentury v USA (doprava, ubytování) a dále Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Osvětové aktivity

•  průběžně je aktualizována www stránka NFJH (www.njh.cz)

•  informační seminář pro učitele biologie o prof. Heyrovském připravil ve spolupráci s dr. Heyrovským dr. Jan Stoklasa

•  NF JH aktivně spolupracuje s Talentcentrem IDM MŠMT (ing. Otto Hoffmann a Ing. M. Fatková)

•  prostřednictvím předsedkyně a ing. Otto Hoffmanna se NF JH účastní na pozvání nejrůznějších kulatých stolů, besed a přednášek v souvislosti s péčí o nadané studenty v rámci ČR (Např. v Brně mezinárodní konference k 25 letům SOČ - setkání vítězů české a slovenské SOČ pod záštitou manželky prezidenta republiky paní L. Klausové).

Správní rada

se sešla v průběhu roku 2004 celkem třikrát :

•  v červnu (účetní uzávěrka a výroční zpráva, plán),

•  v říjnu (projednání dalších cílů, příprava předávání cen)

•  v prosinci (vlastní předávání cen).

Správní orgány Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského

Členové správní rady:

Michael Heyrovský

Jitka Černá - Heyrovská

Jitka Macháčková

Leo Boček

Jan Stoklasa - do září 2004

Ivo Volf

Karel Holada

František Zemánek

Otto Hoffmann (revizor)

V září 2004 tragicky zemřel RNDr. Jan Stoklasa, místopředseda Ústřední komise Biologické olympiády.

Další aktivity NF JH

NF JH podpořil cestu studentů na soutěž Evropské unie a mezinárodní seminář v Brně

Vyúčtování

Účetní zpracování provedla externě účetnická firma Mgr. Elišky Škorničkové.

Zkontroloval Ing. Otto Hoffmann se závěrem, že finanční prostředky byly vynaloženy hospodárně a v souladu se statutem NF JH.

Výroční zpráva o činnosti NF JH v roce 2004 byla projednána a schválena na pravidelné poradě správní rady dne 29.6.2005.

Příloha 1

Laureáti Cen Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského 2004

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA KAT. A

Pavel Kocourek,

Střední průmyslová škola spojové techniky,Panská 3, 110 00 Praha 1

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - PROGRAMOVÁNÍ

Daniel Marek ,

Gymnázium Ch.Dopplera, Zborovská 45,150 00 Praha 5,

FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA

Matouš Ringel,

Gymnázium Broumov (abs.)

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST - SOČ (soutěž samost. prací)

obor 01 - matematika a matematická informatika

•  místo - Marek Blahuš

Gymnázium Uh. Hradiště,Velehradská 218

Identifikace jazyka textu statistickými charakteristikami

obor 03 - chemie

•  místo - František Vlasák

MSŠCH, Praha 1, Křemencova 12

Polarografické stanovení Dinocapu na klasické rtuťové kapkové elektrodě

 

Obor 07 -zemědělství,potravinářství, lesní a vodní hospodářství

•  místo - Zuzana Tvarůžková

Gymnázium Kroměříž, Masarykovo nám.13

Fungicidní účinnost rostlinných extraktů na houbové choroby obilnin v in vivo kulturách a jejich vliv na intenzitu fluorescence a dynamiku nárůstu sušiny

  Obor 10 -elektrotechnika,elektronika,telekomunikace a technická informatika

•  místo - Jiří Blecha

SPŠ E a VOŠ, Pardubice,Karla IV. ,13

Ovládací jednotka zkušební stanice NC 10

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

Filip Kolář

Gymnázium České Budějovice,Česká ul.

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA

kategorie A

Eva Pluhařová

adresa školy: Gymnázium Ostrov,Studentská 1205, 36301 Ostrov

kategorie E

Mario Babuněk

škola: SPŠ a SOU ,Studentská 1384,Hranice (abs.)

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA

Koždoňová Jana

Gymnázium Židlochovice, Tyršova 400 , 66701 Brno

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE II.KAT.

Rysová Magdaléna

Gymnázium Strakonice, Máchova 174, PSČ: 386 48

Tři z oceněných získali Cenu NF JH opakovaně ( Matouš Ringel - FO, Mario Babuněk - ChO E, Magda Rysová -OČJ II)

Příloha 2

JMÉNA OCENĚNÝCH UČITELŮ

RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D.

Martin Mareš

Hana Vodňanská

Doc.RNDr.Zdeněk Botek,CSc.

Mgr.Jan Fischer

Ing.Jaroslav Špunar

Ing.Vlastislav Kazda

Pavla Kondriková

RNDr.Vladimír Vít

Ing.Iva Ullrichová

Mgr.Danuše Švarzbergerová

Lenka Kubelková

NJH > Výroční zprávy > Výroční zpráva 2004